ระเบียบการใช้งานห้องสมุด

เวลาเปิดทำการ

1.1 ภาคเรียนปกติ

เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

ปิดบริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปีตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

1.2 ภาคฤดูร้อน / ระหว่างปิดภาคเรียน
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปีตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

1.3 ภาคเรียนปกติ / ภาคฤดูร้อน / ระหว่างปิดภาคเรียน

เปิดบริการ ห้อง 24 ชั่วโมง

ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปีตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(ในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการอาจเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดและปิดทำการได้ตามความเหมาะสม)

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles