วันที่ประกาศ : 6 ก.ย. 2562 14:14

เปิดใช้งานระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate

สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปิดใช้งานระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate วันแรกก เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62 

Shere :