วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2562 16:19

พร้อมเปิดให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเปิดให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

Shere :