หอสมุดกลาง
คลังหนังสือ (ปีพิมพ์ 2540-2549), หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน B
เคาท์เตอร์บรรณารักษ์, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
งานเทคนิคสารสนเทศ, หอสมุดกลาง ชั้น 1
ซีดีรอม ประกอบหนังสือ, หอสมุดกลาง ชั้น 4 โซน A
ซีดีรอม ประกอบหนังสือภาษาไทย (หนังสือคณะพยาบาลศาสตร์), หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน A
ซีดีรอม, หอสมุดกลาง ชั้น 4 โซน A
ดีวีดี, หอสมุดกลาง ชั้น 4 โซน A
ท้องถิ่นศึกษา (ห้องสรรพวิทยาท้องถิ่น), หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน B
นวนิยาย, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
ปลั๊กไฟสำหรับให้บริการ
มุมคุณธรรมม หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
เยาวชน, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 2), หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
เรื่องสั้น, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
วรรณกรรม, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์, หอสมุดกลางชั้น 3 โซน A
วารสารฉบับปัจจุบัน, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วารสารฉบับล่วงเวลา, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วารสารเย็บเล่ม, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วิจัย, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วิทยานิพนธ์, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วีซีดี, หอสมุดกลาง ชั้น 4 โซน A
หนังสือทั่วไปนิติศาสตร์, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน B
หนังสือทั่วไปภาษาไทย (ปีพิมพ์ 2550-ปีปัจจุบัน), หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน A
หนังสือทั่วไปภาษาไทย (หนังสือคณะพยาบาลศาสตร์), หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน A
หนังสือทั่วไปภาษาไทย (หนังสือมัธยมศึกษา), หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ (หนังสือคณะพยาบาลศาสตร์), หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน A
หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน A
หนังสือที่จัดซื้อในปีงบประมาณปัจจุบัน (นวนิยาย), หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
หนังสือที่จัดซื้อในปีงบประมาณปัจจุบัน, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน A
หนังสือราชวงศ์จักรี, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
หนังสือหายาก, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
หนังสืออ้างอิงนิติศาสตร์, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน B
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
นวนิยาย, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
เรื่องสั้น, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
วารสารฉบับปัจจุบัน, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
วารสารฉบับล่วงเวลา, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
วิจัย, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
วิทยานิพนธ์, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
หนังสือทั่วไปภาษาไทย, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
หนังสืออ้างอิง, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ห้องสมุดคณะเกษตร
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวนิยาย, อาคารวิทยบริการ ชั้น 1
เยาวชน, อาคารวิทยบริการ ชั้น 1
เรื่องสั้น, อาคารวิทยบริการ ชั้น 1
วารสารฉบับปัจจุบัน, อาคารวิทยบริการ ชั้น 1
วารสารฉบับล่วงเวลา, อาคารวิทยบริการ ชั้น 1
หนังสือทั่วไปภาษาไทย, อาคารวิทยบริการ ชั้น 1
ห้องสมุดวิทยาลัยการพยาบาล
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles