Search again

พบ: 239  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาและพัฒนาตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Study and development logo of packaging for agr...
ผู้แต่ง
บงกชรัตน์ ล้ำเลิศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 658.56 บ121ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การสร้างระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : รายงานการวิจัย = The establishment of work integrated learning system for Mathayomsuksa 6th students...
ผู้แต่ง
อลงกต ยะไวทย์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560.
เลขเรียก
ว 373.13 อ172ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์: ฉุยฉายธนบุรี : รายงานการวิจัย = The creativity of conservative Thai dance : Chui Chai Dhonburi / สุนันทา เกตุเหล็ก.
ผู้แต่ง
สุนันทา เกตุเหล็ก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 793.31 ส4511ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย: วัฏสงสาร : รายงานการวิจัย = The creativity of Thai contemporary dance: round of existences / ณัฐพร เพ็ชรเรือง.
ผู้แต่ง
ณัฐพร เพ็ชรเรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 793.31 ณ113ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างสรรค์อัตลักษณ์รำโทนของชุมชนบางกอหน้อย : รายงานการวิจัย = The creation of ram-tone identity by Bangkok Noi Community / ชนิดา จันทร์งาม.
ผู้แต่ง
ชนิดา จันทร์งาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 793.31 ช153ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างอัตลักษณ์ผ่านการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Indentity development through packing design : Nipa palm products of th...
ผู้แต่ง
ณัฐกาญ ธีรบวรกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 688.8 ณ113ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยเทคนิคสวิตชิ่งความถี่สูงสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า : รายงานการวิจัย = Construction high performance charger with high frequency swiching technique for electric v...
ผู้แต่ง
ประยุทธ นิสภกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 621.81 ป1711ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างเครื่องเรียงและบีบอัดกระป๋องอัตโนมัติ : รายงานการวิจัย = Building and defining performance of an automatic arranging and compressing Aluminum cans machine / สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์.
ผู้แต่ง
สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 658.5 ส142ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร = Promotion of community based tourism management on the route cultural tourism in Thonburi District, Ban...
ผู้แต่ง
สุชาดา ธโนภานุวัฒน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 338.4791 ส422ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและพัฒนาระบบแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ = Design and development of community enterprise's products and services guidance system in Samut...
ผู้แต่ง
ณภัทรกฤต จันทวงศ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียก
ว 338.642 ณ1611ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์กัมมี่เยลลี่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Design and fabrication of gummy jelly mold / ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, กนกวรรณ พรมจีน.
ผู้แต่ง
ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , 2561.
เลขเรียก
ว. 621.98 ธ1711ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเจริญอานาปานสติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์แห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความพัฒนายั่งยืนมาสู่มหาชน = The anapanasati development influencing through the dharma prsctical achievement for the socially public sustain...
ผู้แต่ง
วิฆนาย ดีสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 294.35 ว315ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The media exposure, awareness, and behavior related to money saving of undergra...
ผู้แต่ง
กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 332.024 ก167ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles