Search again

พบ: 239  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษามรดกวัฒนธรรม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A study of cultural heritage of Nongkatao, Nakornthai Phitsanulok / ขวัญชนก นัยเจริญ, กฤษณา ชาญณรงค์.
ผู้แต่ง
ขวัญชนก นัยเจริญ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว. 390.09593 ข1711ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานวิจัย = Data gathering and fact finding about indigenous knowledge as ...
ผู้แต่ง
กริช ภัทรภาคิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 374.8 ก173ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ : รายงานการวิจัย = A study of laying hen pattern systems on production performance and egg quality / สุกัญยา แตงโม...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 636.5 ก278 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวัสดุปลูกจากกาบกล้วยและขี้เลื่อย : รายงานการวิจัย = Study on substrate culture from leaf sheaf of banana tree and sawdust / วงจันทร์ นุ่นคง.
ผู้แต่ง
วงจันทร์ นุ่นคง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 631.584 ว122ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี = The study of confirmatory factor analysis cultural tourism industry in Thonburi in Bangkok / ธัญรัศม์ ทองใส.
ผู้แต่ง
ธัญรัศม์ ทองใส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ธ113ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นวัสดุเชิงประกอบรีไซเคิลเพื่อการใช้งานในชุมชน : รายงานการวิจัย = Study on Mechanical properties of Recycle composite panels for local community use / หฤทภัค อภิรัตน์, ณัฐที ถ...
ผู้แต่ง
หฤทภัค อภิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 620.11 ห914ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : รายงานการวิจัย = A comparative study of learning outcomes...
ผู้แต่ง
พัชรินทรา ชัยสมตระกูล.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 378.1 พ112ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการจัดการกลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The guideline study of strategic management for a tou...
ผู้แต่ง
สุชาดา ธโนภานุวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ส422ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The study of guidelines for learning management of the...
ผู้แต่ง
อริสรา จุลกิจวัฒน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 371.3 อ173ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการนำอัตลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีมาประยุกต์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป : รายงานวิจัย = Studying the application of tradition Thai cut paper use for packaging des...
ผู้แต่ง
ปรารถนา ศิริสานต์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , 2560.
เลขเรียก
ว. 688.8 ป172ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : รายงานการวิจัย / สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอส.ซี.พริ้นแอนแพค, 2560.
เลขเรียก
ว 344.07 ส212ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาแนวทางการพัฒนาต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพรสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The study guideline for developing mocktail dinks herbal...
ผู้แต่ง
กานต์รวี วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียก
ว. 641.875 ก254ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ระบบการออกเสียงสัทอักษร สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : รายงานการวิจัย = The study of guideline for the design in infogr...
ผู้แต่ง
อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 495.18 อ263ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและพัฒนาด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศีกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2560.
เลขเรียก
ว 372.1021 ส215ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles