Search again

พบ: 236  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร : งานวิจัย = Social media litaracy of Thai Adolescences in Bangkok metropolitan / พัชราภา เอื้ออมรวนิช.
ผู้แต่ง
พัชราภา เอื้ออมรวนิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 302.231 พ112ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา = Development research of love model for enhancing comprehensive humanization : a research prog...
ผู้แต่ง
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียก
ว. 155.9370711 อ569ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์เนื้อหาสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสื่อออนไลน์ : รายงานการวิจัย = An analysisi of contents and language strategies used in the Public relations of...
ผู้แต่ง
รสริน ดิษฐบรรจง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 495.918 ร187ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The study of public relations that influences the decision to study at the Bac...
ผู้แต่ง
เจนจิรา เชื้อประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 659.29378 จ552ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการรับรู้ความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = Perception of safety ans safety behaviors in science laboratory of Dhonburi Raj...
ผู้แต่ง
ปราณี แซ่เจ็ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 363.11 ป172ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = A study of computer training need to development of administrative ef...
ผู้แต่ง
เสกศักดิ์ ศรีสดใส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 658.3124 ส518ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สำหรับขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้า : รายงานการวิจัย = Study of feasibility supercapacitor for electric vehicle applications / วรวิทย์ ลีลาวรรณ.
ผู้แต่ง
วรวิทย์ ลีลาวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 629.2293 ว177ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี : รายงานการวิจัย / มานิตย์ กุศลคุ้ม.
ผู้แต่ง
มานิตย์ กุศลคุ้ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 378.11 ม253ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาต้นแบบการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A development of a mobile application prototype for the promotion of t...
ผู้แต่ง
ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 005.72 ณ113ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ : รายงานการวิจัย = The study of analytical thinking skills of undergraduate student in Faculty o...
ผู้แต่ง
วาสิณี จิรสิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 153.42 ว283ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาทัศนคติของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = A study of attitude to ward using online social network of Dhonburi Rajabhat University's students / ...
ผู้แต่ง
กัลยานี เลื่องสุนทร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 302.231 ก117ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = A study of problems and need of the users information ...
ผู้แต่ง
เสาวรส สัทธาพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2565.
เลขเรียก
ว. 025.58 ส517ก 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The study of problems and educational management guidelines of th...
ผู้แต่ง
ณัฐนันท์ มั่นคง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 372.21 ณ113ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles