Search again

พบ: 239  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Knowledge management and doverlopment in local wisdom of Mor-Hom...
ผู้แต่ง
จิราพันธ์ แก้วศรีทอง.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว 338.642 ก372ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น : รายงานการวิจัย = The participatory management of cultural learning resourc...
ผู้แต่ง
นิธิภัทร บาลศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 น343ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกลักษณะเฉพาะของกึ่งกรุปโดย Δ-ไอดีลวิภัชนัย : รายงานการวิจัย = Characterizing semigroups by Δ-Fuzzy ideals / ยุพร ริมชลการ, พงษ์พันธ์ จุลทา.
ผู้แต่ง
ยุพร ริมชลการ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 512.4 ย467ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ในไก่สายพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Detection of the polymorphism of very low density lip...
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว. 363.5 ว387ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556-2557 : รายงานการวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 378.198 ม192ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา, 2562.
เลขเรียก
ว. 371.9 ก1711ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การทบทวนอนุกรมวิธานข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The taxonomic revision of landrace rice in Phisanulok / ธัชคณิน จงจิตวิมล, สิทธิชัย อุดก่ำ และกาญจนา ธนนพคุณ.
ผู้แต่ง
ธัชคณิน จงจิตวิมล.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว. 633.18 ธ112ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Personal money management for elderly in Bangphi district Samut Prakan province / ฎายิน พรยุทธพงศ์.
ผู้แต่ง
ฎายิน พรยุทธพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 332.024 ฎ132ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Management of savings groups for production in Samut Prakarn province / นพพร ระรินทร์.
ผู้แต่ง
นพพร ระรินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 334.6 น166ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า : รายงานวิจัย = Application of geoinformation technology for the development of tourism routes on the original cour...
ผู้แต่ง
อารยา เกียรติก้อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 912.593 อ276ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของลีลาวดีโดยใช้เทคนิค RAPD : รายงานการวิจัย = Assessment of Genetic diversity among Plumeria spp. using RAPD technique / ภาวิณี อินนาค.
ผู้แต่ง
ภาวิณี อินนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 582.13 ภ273ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image
การประเมินองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดต่าง ๆ จากผักมะไห่และสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Evalution of chemical compositions of various extracts from momordica "Ma Hai" and th...
ผู้แต่ง
กีรติ ตันเรือน.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว. 581.634 ก374ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles