Search again

พบ: 239  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว : รายงานการวิจัย = Guidelines for the development of personnel potential for tourism for tourists with ph...
ผู้แต่ง
ประพัฒน์ เขียวประภัสสร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ป1711น 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนของผู้ประกอบอาชีพสามล้อถีบในจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The sustainable guideline for increase income of the tricycle driven in Samutprakarn province/ ธัชกร...
ผู้แต่ง
ธัชกร ภัทรพันปี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 331.7 ธ112น 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชน ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = An approach to logistics cost reduction for increase income of communit...
ผู้แต่ง
พิสิษฐ์ ศรีอพิชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 658.5 พ383น 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The method of elderly income generation using community products in Samut Prakan / ภัทรา สุขะสุคนธ์, สุชีลา ศ...
ผู้แต่ง
ภัทรา สุขะสุคนธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 658.83 ภ114น 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : รายงานการวิจัย = The Guidelines for enhancing competitiveness of thailand ai...
ผู้แต่ง
สิทธิชัย ฝรั่งทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 697.93 ส344น 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ : รายงานการวิจัย = Increasing efficient in channel of distributions development case study: Bangphl...
ผู้แต่ง
ปฐมพงษ์ บำเริบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 745.546 ป136น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ : รายงานการวิจัย = The Guidance for Increasing Efficient in Business Plan Development Case Study: Bangphli Com...
ผู้แต่ง
มงคล เทียมถนอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 745.546 ม121น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ : รายงานการวิจัย = The guidance for increasing efficient in business operation case study : Bangphli community ent...
ผู้แต่ง
วสุธิดา นักเกษม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 745.546 ว184น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Guidelines for developing the competencies of teachers in secondary schools in Bangkok / นิภาภรณ์ คำเจริญ.
ผู้แต่ง
นิภาภรณ์ คำเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 371.104 น362น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางในการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณพื่้นที่บางกระเจ้า อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ = Development project for bicycle route for tourist at Bangkrachao, Prapadaeng District,...
ผู้แต่ง
รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 915.93 ร173น 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการการศึกษาผลกระทบ วิธีตรวจวินิจฉัย และการป้องกันเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำของสัตว์น้ำกลุ่มครัสเตเชียน : รายงานการวิจัย = Characterization of new and recurrent crustacean pathogens: impact,...
ผู้แต่ง
ฟลีเกล, ทิโมที วิลเลี่ยม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียก
ว ฟ173ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โกวิทย์ กังสนันท์ ... [และคนอ...
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช., 2561.
เลขเรียก
ว. 353.46 ค872 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ : รายงานการวิจัย / พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, วุฒินันท์ กันทะเตียน และกฤษณา รักษาโฉม.
ผู้แต่ง
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน.
สำนักพิมพ์
พระนครศรีอยุธยา : โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
ว. 613 พ1711ค 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles