Search again

พบ: 236  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนกับต้นแบบอารยธรรมสถาปัตย์เกราะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : รายงานการวิจัย = Expectation and satisfaction of the ...
ผู้แต่ง
สุชาดา ธโนภานุวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ส422ค 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความฉลาดทางการกีฬาบทบาทของความสามารถทางสมองที่มีต่อความสำเร็จทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย : รายงานการวิจัย = Sports intelligence : the role of cognitive performance on sporting success in Thai youth a...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563.
เลขเรียก
ว. 796.072 ค172 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การทำงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 : รายงานการวิจัย = The needs assessment for learning management d...
ผู้แต่ง
สายใจ ชุนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 370.113 ส269ค 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายกับชีวิตและสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The satisfaction of the teaching learning manageme...
ผู้แต่ง
ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 378.1 ย444ค 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนในยุคข่าวสารไร้พรมแดน = Social responsible of media in reporting news in the Era of globalization / พัชราภา เอื้ออมรวนิช.
ผู้แต่ง
พัชราภา เอื้ออมรวนิช
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียก
ว 302.23 พ112ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างวงกลมเก้าจุดของรูปสามเหลี่ยมของอาร์คิมีดีส วงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมของอาร์คิมีดีสและวงกลมสไปเกอร์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The relationship between Nine-point circle of Archimed...
ผู้แต่ง
ยุพร ริมชลการ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว. 516.15 ย467ค 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความหลากชนิดของแมลงในวงศ์ใหญ่ Vespidae ในพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Species diversity of Vespida in Northern Thailand / สิทธิชัย อุดก่ำ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว. 595.79 ค172 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คำศัพท์เกี่ยวกับ "ช้าง" ในภาษาและวัฒนธรรมไทย : รายงานวิจัย = Vocabulary to elephants in language and Thai culture / วิชุดา พรายยงค์.
ผู้แต่ง
วิชุดา พรายยงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 495.918 ว324ค 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ปีการศึกษา 2562 : รายงานวิจัย = Characteristics of graduates according to Thai qualifications fra...
ผู้แต่ง
ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2563.
เลขเรียก
ว. 650.14 ศ373ค 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ / บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้แต่ง
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2561
เลขเรียก
ว 353.46 บ121ง
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ชื่อมัสยิดในกรุงเทพมหานคร ภาษาและการสื่อสารทางวัฒนธรรม : รายงานการวิจัย = The names of mosque in Bangkok : language and interpretation of cultures / วาริด เจริญราษฎร์.
ผู้แต่ง
วาริด เจริญราษฎร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 297.65 ว273ช 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
ชุมชนต้นแบบของการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในภูมิภาคและท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง : ผลการวิจัยเรื่อง / กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ...
ผู้แต่ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. กรมพลศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562.
เลขเรียก
ว. 790.07 ก1711ช 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ตัวแบบระบบเกรย์สำหรับการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก : รายงานการวิจัย = Grey system model for forecasting dengue / ปรีชา เครือโสม, เฉลิมชัย ภูริพัฒน์, พิณรัตน์ นุชโพธิ์.
ผู้แต่ง
ปรีชา เครือโสม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 616.157 ป173ต 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = Attitude and satisfaction of Graduate studens towards the qua...
ผู้แต่ง
ฐานิตารัชต์ เอี่ยมธนะมาศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 378.101 ฐ253ท 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles