Search again

พบ: 11,654  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ไวรัสของแมลง : นิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัส / ทิพย์วดี อรรถธรรม
ผู้แต่ง
ทิพย์วดี อรรถธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียก
595.7 ท366ว
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไสยศาสตร์ครองเมือง / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการวีดีทัรรศน์, 2543.
เลขเรียก
294.31 ส96
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไส้เดือนฝอยศัตรพืช : โรคและการจัดการ / สืบศักดิ์ สนธิรัตน.
ผู้แต่ง
สืบศักดิ์ สนธิรัตน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
เลขเรียก
632.6257 ส315ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไอซีทีเพื่อการศึกษา = ICT for education / กิดานันท์ มลิทอง.
ผู้แต่ง
กิดานันท์ มลิทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2548.
เลขเรียก
004 ก342อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย / ยืน ภู่วรวรรณ, สมชาย นำประเสริฐชัย.
ผู้แต่ง
ยืน ภู่วรวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546.
เลขเรียก
371.3344678 ย315อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไอน์สไตน์กับฝันสุดท้ายที่กลายเป็นจริง : ทฤษฏีแห่งสรรพสิ่ง / นิมิต ธีรลีกุล.
ผู้แต่ง
นิมิต ธีรลีกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไดเร็คชั่น แพลน, 2548.
เลขเรียก
530 น363อ 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไอเดียเปลี่ยนโลก เพื่อนคู่คิดสำหรับนักบริหารยุคใหม่ที่ไม่ต้องการตกยุค / โดย สจ็วต เครนเนอร์ ; อานุภาพ อิทธิบันลือ, แปลและเรียบเรียง.
ผู้แต่ง
เครนเนอร์, สจ็วต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544.
เลขเรียก
658.4012 ค57อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไอเลิฟยูหนูรักแม่ / เรื่องโดย ยูกิโกะ โอคาสากิ ; แปลโดย มณฑา พิมพ์ทอง.
ผู้แต่ง
โอคาสากิ, ยูกิโกะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2544.
เลขเรียก
808.0683 อ812อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไอเอ็มซี : การสื่อสารการตลาดแนวใหม่ / Don E. Schultz, Stanley I. Tannenbaum, Robert F. Lauterborn ; แปลและเรียบเรียงโดย ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ.
ผู้แต่ง
ชูลท์, ดอน อี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544.
เลขเรียก
658.8 ช417อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม / ขวัญชัย สินทรัพย์สมบูรณ์, ปานเพชร ชินินทร.
ผู้แต่ง
ขวัญชัย สินทรัพย์สมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
เลขเรียก
627 ข1711ฮ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม / ขวัญชัย สินทรัพย์สมบูรณ์, ปานเพชร ชินินทร.
ผู้แต่ง
ขวัญชัย สินทรัพย์สมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541.
เลขเรียก
627 ข17ฮ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม = Hydraulic system / โดย ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.
ผู้แต่ง
ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียก
621.2 ณ17ฮ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไฮเทคาปาฏิหาริย์ : ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย / นิธิ เอียวศรีวงศ์
ผู้แต่ง
นิธิ เอียวศรีวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
เลขเรียก
500 น343ฮ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
๙อฟต์บอล : เทคนิคและการตัดสิน / วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง.
ผู้แต่ง
วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
796.3568 ว385ซ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles