Search again

พบ: 14  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการระบบฐานข้อมูลตำบลที่มีต่อการสร้างแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการจัดระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Database of sub-district management system towa...
ผู้แต่ง
บัณฑิตา สุขเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 658.5 บ114ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระดาษกันน้ำจากเส้นใยผักตบชวาซึ่งดัดแปรด้วยพอลิแลคติกแอซิด : รายงานการวิจัย = Development of waterproof papers from water Hyacinth fibers modified by polylactic acid / ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์.
ผู้แต่ง
ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 676.2 ธ343ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการตลาด สำหรับผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชน ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The development of English communication skills training ...
ผู้แต่ง
ปัญจลักษณ์ ถวาย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 428.24 ป113ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร : งานวิจัย = Social media litaracy of Thai Adolescences in Bangkok metropolitan / พัชราภา เอื้ออมรวนิช.
ผู้แต่ง
พัชราภา เอื้ออมรวนิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 302.231 พ112ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์เนื้อหาสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสื่อออนไลน์ : รายงานการวิจัย = An analysisi of contents and language strategies used in the Public relations of...
ผู้แต่ง
รสริน ดิษฐบรรจง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 495.918 ร187ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The study of public relations that influences the decision to study at the Bac...
ผู้แต่ง
เจนจิรา เชื้อประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 659.29378 จ552ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การใช้กิจกรรม EF (Executive Functions) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์แบบ New Normal : กรณีโรคอุบัติใหม่เชื้อไวรัสโควิด - 19 : รายงานการวิจัย = The effects of using executive functio...
ผู้แต่ง
โชติรส สุทธิประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 371.3 ช843ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คำศัพท์เกี่ยวกับ "ช้าง" ในภาษาและวัฒนธรรมไทย : รายงานวิจัย = Vocabulary to elephants in language and Thai culture / วิชุดา พรายยงค์.
ผู้แต่ง
วิชุดา พรายยงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 495.918 ว324ค 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
นวัตกรรมการอบแห้งปลาสลิดจากพลังงานความร้อนร่วมสำหรับการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ : งานวิจัย = Innovative drying of snake skin gounrami from com...
ผู้แต่ง
กิตติ กอบัวแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 664.02842 ก344น 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเยาวชนไทย : รายงานการวิจัย = Antecedents of psychological and situational factors of living beh...
ผู้แต่ง
อนันต์ แย้มเยื้อน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2564.
เลขเรียก
ว. 155.413 อ1511ป 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) ที่ส่งเสริมทักษะด้านสังคมเด็กปฐมวัย : รายงานการวิจัย = Organizing learning experiences using a full set of educational activities that prom...
ผู้แต่ง
วารุณี นาวัลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 371.36 ว274ผ 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สุงอายุในเขตธนบุรี : รายงานการวิจัย = The quality of life of the elderly in Thonburi district / อุษา จูฑะสุวรรณศิริ, ศศิธร เทียมถนอม.
ผู้แต่ง
อุษา จูฑะสุวรรณศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 613.0438 อ482ร 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สตรีในพุทธกาล : ต้นธารแห่งความสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2564.
เลขเรียก
อ 294.361 ส165 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The method of elderly income generation using community products in Samut Prakan / ภัทรา สุขะสุคนธ์, สุชีลา ศ...
ผู้แต่ง
ภัทรา สุขะสุคนธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 658.83 ภ114น 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles