Search again

พบ: 58  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการความรู้กลุ่มอนุรักษ์ปลาสลิด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Knowledge management of Snake Skinned gourami conservation group at Amphoe Bang Bo, Samut Prakan province...
ผู้แต่ง
ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 639.31 ณ113ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการในการสืบสานและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี: กรณีศึกษาชุมชนกำแพงทองพัฒนา : รายงานการวิจัย = The Knowledge Management of Administration for Cutural To...
ผู้แต่ง
สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 915.93 ส443ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Strategic managemetn on public service provision administration of local administ...
ผู้แต่ง
พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 352.14 พ128ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกลักษณะเฉพาะของกึ่งกรุปโดย Δ-ไอดีลวิภัชนัย : รายงานการวิจัย = Characterizing semigroups by Δ-Fuzzy ideals / ยุพร ริมชลการ, พงษ์พันธ์ จุลทา.
ผู้แต่ง
ยุพร ริมชลการ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 512.4 ย467ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา, 2562.
เลขเรียก
ว. 371.9 ก1711ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Personal money management for elderly in Bangphi district Samut Prakan province / ฎายิน พรยุทธพงศ์.
ผู้แต่ง
ฎายิน พรยุทธพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 332.024 ฎ132ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Management of savings groups for production in Samut Prakarn province / นพพร ระรินทร์.
ผู้แต่ง
นพพร ระรินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 334.6 น166ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระบวนทัศน์รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2562.
เลขเรียก
ว. 371.144 ก276 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image
การพัฒนาตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลำดับได้ดุล : รายงานการวิจัย = Development of simple linear regression models by using balance ranked set sampling / ชฎารัตน์ ถาปัน, สล...
ผู้แต่ง
ชฎารัตน์ ถาปัน.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 519.53 ช132ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาธุรกิจรายจิ๋วและการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองสำหรับกลุ่มผู้เกษียณอายุภาคอุตสาหกรรมในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The development of micro business and enhancing self-e...
ผู้แต่ง
ธัชกร ภัทรพันปี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 338.642 ธ112ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : รายงานการวิจัย = Development of public administration students of Dhonburi Rajabhat Unive...
ผู้แต่ง
สุรีย์พร สลับสี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 378.1 ส473ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : รายงานการวิจัย = The development of online learning in computing science subject for Prathomsuksa 2 /...
ผู้แต่ง
จิระพงศ์ ฉันทพจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 371.334 จ3711ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles