Search again

พบ: 60  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล : รายงานการวิจัย = The Knowledge management of administration for inherit Thai classical music cultu...
ผู้แต่ง
วินัยธร วิชัยดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 780.9593 ว3511ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = A strong community at management in line with sufficienc...
ผู้แต่ง
จันทนา อินทฉิม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 307.14 จ115ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ : รายงานวิจัย / สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.
เลขเรียก
ว. 374.8 ก272 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ในไก่สายพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Detection of the polymorphism of very low density lip...
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว. 363.5 ว387ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556-2557 : รายงานการวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 378.198 ม192ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การทบทวนอนุกรมวิธานข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The taxonomic revision of landrace rice in Phisanulok / ธัชคณิน จงจิตวิมล, สิทธิชัย อุดก่ำ และกาญจนา ธนนพคุณ.
ผู้แต่ง
ธัชคณิน จงจิตวิมล.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว. 633.18 ธ112ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของลีลาวดีโดยใช้เทคนิค RAPD : รายงานการวิจัย = Assessment of Genetic diversity among Plumeria spp. using RAPD technique / ภาวิณี อินนาค.
ผู้แต่ง
ภาวิณี อินนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 582.13 ภ273ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การผลิตแผ่นปูพื้นเพิ่มคุณค่าจากยางธรรมชาติเพื่อชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง : รายงานการวิจัย = Manufacturing of value added natural rubber floor tiles for Rubber Fund Cooperative Federation Community / ดวง...
ผู้แต่ง
ดวงใจ รุ่งเรือง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 678.3 ด172ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตมีดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจในกรุงเทพ : รายงานการวิจัย = Quality development of Knives production processes for business competitive advantage in Bangkok...
ผู้แต่ง
เฉลิมชัย ศุขไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 621.932 ฉ573ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากกระเจี๊ยบแดง : รายงานการวิจัย = The development of fresh vinegar from roselle/ กรวิทย์ ต่ายกระทึก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 688.8 ก177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืม - คืนอุปกรณ์ทางการศึกษาบนเทคโนโลยีเว็บกรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The development of database system of borrowing ang and returning edu...
ผู้แต่ง
วรรณนภา โพธิ์ผลิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 005.74 ว177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครูผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับครูพี่เลี้ยง โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ = Development asessment student field experience system through the internet for...
ผู้แต่ง
ณัฐชนัญ เสริมศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 371.26 ณ113ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles