Search again

พบ: 70  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
ผู้แต่ง
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
420.7 ธ416ส 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
80 พรรษา 80 ปรัชญาชี้นำชีวิต / สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย.
ผู้แต่ง
กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550.
เลขเรียก
895.915 ม192ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Desktop publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล / จินตวีร์ คล้ายสังข์.
ผู้แต่ง
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
005.369 จ354ด
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Heidi / Johanna Spyri ; วันเพ็ญ บงกชสถิตย์, แปล.
ผู้แต่ง
ชปีรี, โยฮันนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
น. ช153ฮ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 / วัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และ อรพิณ ศิริสัมพันธ์.
ผู้แต่ง
วัชรา เล่าเรียนดี.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียก
371.102 ว112ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ / ธรรมนิตย์สุมันตกุล.
ผู้แต่ง
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียก
352.53 ธ177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา = Leadership development : theories best practices and case study / พัชรา วาณิชวศิน.
ผู้แต่ง
พัชรา วาณิชวศิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560.
เลขเรียก
658.4092 พ112ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น / สุวิมล ว่องวาณิช.
ผู้แต่ง
สุวิมล ว่องวาณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
001.4 ส473ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว สำหรับหลักสูตรและการสอน / อัญชลี สารรัตนะ.
ผู้แต่ง
อัญชลี สารรัตนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
370.72 อ113ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.
ผู้แต่ง
ศิริชัย พงษ์วิชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.
เลขเรียก
519.5 ศ373ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาราเด็ก, 2552.
เลขเรียก
372.35 ก278
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสอนแบบโครงการ / วัฒนา มัคคสมัน.
ผู้แต่ง
วัฒนา มัคคสมัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียก
371.36 ว113ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบการวัดและประเมินการคิด 3 / นลินี ณ นคร.
ผู้แต่ง
นลินี ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สันติสิริการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก
371.26 น173ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล = Digital learning design / ใจทิพย์ ณ สงขลา.
ผู้แต่ง
ใจทิพย์ ณ สงขลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
371.33 จ943ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ = Instructional design for e-learning / สุชาย ธนวเสถียร, ชูเกียรติ ศักดิ์จิรพาพงษ์.
ผู้แต่ง
สุชาย ธนวเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดิจิเทนต์, 2549.
เลขเรียก
371.334 ส422ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles