Search again

พบ: 233  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : วิวัฒนาการรัฐไทย = The rise and decline of Thai absolutism / กุลลดา เกษบุญชู มี้ด ; อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู, แปล.
ผู้แต่ง
กุลลดา เกษบุญชู มี้ด.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562.
เลขเรียก
320.4593 ก477ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม / อัศวิน แสงพิกุล.
ผู้แต่ง
อัศวิน แสงพิกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
338.4791072 อ118ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
338.4791072 ย444ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ราชการฝ่ายบริหาร ปัญหาพื้นฐานและแนวทางแก้ไขมุมมองหนึ่งของการอภิวัฒน์ระบบราชการพลเรือน / เสริมสุข โกวิทวานิช.
ผู้แต่ง
เสริมสุข โกวิทวานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มิติชน, 2562.
เลขเรียก
352.63 ส573ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ราชาธิปไตย : ไทย-เทศ / ส.ศิวรักษ์.
ผู้แต่ง
ส. ศิวรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2562.
เลขเรียก
321.6 ส8ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ราษฎรกำแหง : บันทึก 9 คดี ต้านรัฐประหารในยุค คสช. / อานนท์ ชวาลาวัณย์...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
อานนท์ ชวาลาวัณย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2562.
เลขเรียก
320.9593 ร283 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รุกตะวันออก : ความสัมพันธ์ "สยาม-เวียดนาม" ก่อนอานามสยามยุทธ / สุเจน กรรพฤทธิ์.
ผู้แต่ง
สุเจน กรรพฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก
327.5930597 ส452ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ร่าง แรง อารมณ์ ความรู้สึกร่วมสมัย / วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วสันต์ ปัญญาแก้ว,
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.
เลขเรียก
302 ร227 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ร้อยเรื่องเล่าขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562.
เลขเรียก
303.483 ร196 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ลงเรือแป๊ะ / วิษณุ เครืองาม.
ผู้แต่ง
วิษณุ เครืองาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก
351.593 ว384ล 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล : วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรค และเอื้อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาล / วันชัย วัฒนศัพท์ และ สุจินันท์ หรสิทธิ์.
ผู้แต่ง
วันชัย วัฒนศัพท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียก
351.593 ว115ว 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วาทกรรมการศึกษาไทย : รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย / ธงชัย สมบูรณ์.
ผู้แต่ง
ธงชัย สมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
370.9593 ธ122ว 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู / วิจารณ์ พานิช ; สิทธิชัย วิชัยดิษฐ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วิจารณ์ พานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2562.
เลขเรียก
371.102 ว322ว 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สุขศาลา, 2562.
เลขเรียก
307 ว343 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์และพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ / สมทรง ณ นคร.
ผู้แต่ง
สมทรง ณ นคร.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562.
เลขเรียก
364.1 ส164ว 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles