Search again

พบ: 13  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการความรู้ด้านกระบวนการผลิตหัตถกรรมไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน : รายงานการวิจัย = The Knowledge Management of Production Process of Thai Crafts for Inhe...
ผู้แต่ง
สมจินตนา จิรายุกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.642 ส162ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการค่ายพักแรมสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว : รายงานการวิจัย = Camp management for people with physical disability / นุชรา แสวงสุข, ประพัฒน์ เขียวประภัสสร.
ผู้แต่ง
นุชรา แสวงสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 305.9083 น427ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบจาก : รายงานการวิจัย = Development of Nipa Palm Leaf tea / นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
ผู้แต่ง
นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 641.877 น177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ลูกจาก : รายงานการวิจัย = Development of Nipa Palm fruit toffe / จันวิภา สุปะกิ่ง.
ผู้แต่ง
จันวิภา สุปะกิ่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 664.15 จ115ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี = The development of an activity organization model for enhance moral behavior and e...
ผู้แต่ง
นงเยาว์ อุทุมพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 378.198 น125ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตราฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : รายงานวิจัย = The development of blended learning usi...
ผู้แต่ง
กฤติกา สังขวดี.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว 371.33 ก914ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาความต้องการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก
ว 658.3 ก278
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน : รายงานการศึกษา / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน.
ผู้แต่ง
สถาบันการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562.
เลขเรียก
ว. 338.642 ส142ป 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการถ่ายทอดทักษะ องค์ความรู้ จากประสบการณ์ทำงานสำหรับเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เกษียณอายุ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = The knowledge transfer model from experience for enhancing s...
ผู้แต่ง
บุญชู สงวนความดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 658.313 บ432ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา, 2562.
เลขเรียก
ว. 370.115 ก1711น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของตลาดน้ำภาคกลางเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : รายงานการวิจัย = Guidelines for tourism potential development of floating markets in the central region for ente...
ผู้แต่ง
พิมพงา เพ็งนาเรนทร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 338.4791 พ366น
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โกวิทย์ กังสนันท์ ... [และคนอ...
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช., 2561.
เลขเรียก
ว. 353.46 ค872 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles