Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการความรู้ด้านกระบวนการผลิตหัตถกรรมไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน : รายงานการวิจัย = The Knowledge Management of Production Process of Thai Crafts for Inhe...
ผู้แต่ง
สมจินตนา จิรายุกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.642 ส162ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี = The development of an activity organization model for enhance moral behavior and e...
ผู้แต่ง
นงเยาว์ อุทุมพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 378.198 น125ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน : รายงานการศึกษา / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน.
ผู้แต่ง
สถาบันการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562.
เลขเรียก
ว. 338.642 ส142ป 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการถ่ายทอดทักษะ องค์ความรู้ จากประสบการณ์ทำงานสำหรับเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เกษียณอายุ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = The knowledge transfer model from experience for enhancing s...
ผู้แต่ง
บุญชู สงวนความดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 658.313 บ432ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา, 2562.
เลขเรียก
ว. 370.115 ก1711น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles