Search again

พบ: 43  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
English Exercises / ฝ่ายวิชาการ พีบีซี
ผู้แต่ง
ฝ่ายวิชาการ พีบีซี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เยลโล่,
เลขเรียก
425 ฝ26อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
Human anatomy / Kent M. van de Graaff
ผู้แต่ง
Van de graaff, Kent m.
สำนักพิมพ์
Boston, Mass. : Wm.C.Brown, c1998.
เลขเรียก
611 V217H
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
Physiology & anatomy / Esther M. Greisheimer and Mary P. Wiedeman.
ผู้แต่ง
Greisheimer, Esther m.
สำนักพิมพ์
Philadelphia : J.B. Lippincott, c1972.
เลขเรียก
612 G824P
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 19 พืชให้น้ำมันหอม / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง , 2544.
เลขเรียก
633.82 ส142พ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายเบื้องต้น: ตามหลักธรรมมาภิบาลและกรณีศึกษา / งานวินัยและนิติกร กองบริการงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. งานวินัยและนิติกร กองบริการงานบุคคล.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย., 2557.
เลขเรียก
340 ม192ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้ง / หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
เลขเรียก
664.2 ก27
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 / จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ ทบวงมหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียก
630.72 ม192ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค = Sensory evaluation and consumer acceptance / เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ผู้แต่ง
เพ็ญขวัญ ชมปรีดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
664.07 พ531ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image

image
การปลูกพืชไร่เมืองร้อน / ปัญจ ปรีชาพงศ์.
ผู้แต่ง
ปัญจ ปรีชาพงศ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : แพร่พิทยา, 2521.
เลขเรียก
633 ป522ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) / กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ผู้แต่ง
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543.
เลขเรียก
519.86 ก343ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การเพาะขยายพันธุ์ปลา / อุทัยรัตน์ ณ นคร
ผู้แต่ง
อุทัยรัตน์ ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รั้วเขียว, 2538
เลขเรียก
639.2 อ4411ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การเลื้ยงสุกร / บุญลือ เผือกผ่อง
ผู้แต่ง
บุญลือ เผือกผ่อง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียก
636.4 บ437ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ ภายใต้โครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเซียตะวันออก / กรมปศุสัตว์.
ผู้แต่ง
กรมปศุสัตว์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, ม.ป.ป.
เลขเรียก
628.7 ก176ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
ครบเครื่องเรื่องงานออฟฟิศด้วย 3 โปรแกรมดัง : Top Microsoft Office 2010 Excel Powerpoint Access / โดย นัตติมา กวนพา ; วัฒนา ส่งสิงห์ บรรณาธิการ
ผู้แต่ง
นัตติมา กวนพา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ, 2553.
เลขเรียก
005.36 น395ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles