Search again

พบ: 33  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Measurement technology for process automation / Anders Andersson.
ผู้แต่ง
Andersson, Anders.
สำนักพิมพ์
Boca Raton, FL : CRC Press, 2017.
เลขเรียก
660.2815 A545M
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการดำเนินงานโฆษณา / กัญจณิพัฐ วงศ์สเมธรต์.
ผู้แต่ง
กัญจณิพัฐ วงศ์สเมธรต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549.
เลขเรียก
659.1 ก113ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการของเสียอันตราย = Hazardous waste management / มัลลิกา ปัญญาคะโป.
ผู้แต่ง
มัลลิกา ปัญญาคะโป.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียก
628.42 ม117ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการทางวิศวกรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก
658.5 ก272
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการทางวิศวกรรม.
ผู้แต่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
658.5 ก272
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาทางเลือกโลกแห่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน / สุชาดา จักรพิสุทธิ์...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียก
371.93 ก278
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย / ปาริชาติ สถาปิตานนท์...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.
เลขเรียก
302.14 ก278
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเลี้ยวโค้งของการสื่อสารการเกษตรในไทย : ภาพรวมจากงานวิจัย 2544-2547 / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)., 2549.
เลขเรียก
302.2 ก275
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความปลอดภัยของอาหาร = Food safety / ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ.
ผู้แต่ง
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก
363.192 ศ462ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน หน่วยที่ 1-8 = Introduction to mass media : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียก
302.23 ม192ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน หน่วยที่ 9-15 = Introduction to mass media : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียก
302.23 ม192ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือตรวจรับคอมพิวเตอร์ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
ผู้แต่ง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2549.
เลขเรียก
658.72 ศ415ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ / นพภาพร พานิช...[และคนอื่น ๆ ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก
628.53 ต217
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ = Modern organization theory / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
เลขเรียก
658 ท367ท 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.
ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544.
เลขเรียก
551.03 ร225พ 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles