Search again

พบ: 18  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การคลังและงบประมาณ : เอกสารการสอนชุดวิชา = Public finance and budgeting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก
336 ม192ก 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Public health management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียก
353.6 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Public health management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียก
353.6 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 =Advanced accounting I and advanced accounting II : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก
657 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency / ปีเตอร์ สการ์ซินสกี้.
ผู้แต่ง
สการ์ซินสกี้, ปีเตอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
เลขเรียก
658 ส112ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างและการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา / สมาน จันทะดี.
ผู้แต่ง
สมาน จันทะดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า, 2552.
เลขเรียก
808.066 ส162ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Business finance business law / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก
658.15 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม : เอกสารการสอนชุดวิชา = Family and ecology / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก
301.42 ม192ค 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-ภาค 2 / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
ผู้แต่ง
ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียก
นต347.05 ป343ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
ผู้แต่ง
ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
เลขเรียก
นต347.05 ป343ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
ผู้แต่ง
ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียก
นต347.05 ป343ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ย่อหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นอุทธรณ์และฎีกา / สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม.
ผู้แต่ง
สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2548
เลขเรียก
นต345.05 ส422ย
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รวมกลเม็ดเทคนิค Excel ยอดนิยม / กุลธิดา ทรัพย์อักษร.
ผู้แต่ง
กุลธิดา ทรัพย์อักษร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพรตตินั่ม, 2552.
เลขเรียก
005.369 ก474
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2552.
เลขเรียก
นต346.0076 ส168ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 2 / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2552.
เลขเรียก
นต346.0076 ส168ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles