Search again

พบ: 17  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / สุปราณี สอนน้อย.
ผู้แต่ง
สุปราณี สอนน้อย.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว 372.21 ส457ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การตัดปะเศษวัสดุเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / โชติธัญญานันท์ ทองมาก.
ผู้แต่ง
โชติธัญญานันท์ ทองมาก.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2559.
เลขเรียก
ว 372.21 ช823ก 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2561
เลขเรียก
372.107 ส215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก : รายงานการวิจัย / [ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์...[และคนอื่นๆ] ; ขนิษฐา จิรวิริยวงศ์, บรรณาธิการ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562.
เลขเรียก
ว. 370.116 ก276 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / นพลักษณ์ คงสาโรจน์.
ผู้แต่ง
นพลักษณ์ คงสาโรจน์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว 372.21 พ164ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / พัชญาภา เมืองซ้าย.
ผู้แต่ง
พัชญาภา เมืองซ้าย.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว 372.21 พ112ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / สุวนันท์ มิ่งเมือง.
ผู้แต่ง
สุวนันท์ มิ่งเมือง.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว 372.21 ส472ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้สื่อจากวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / กนกวรรณ สุขชาวนา.
ผู้แต่ง
กนกวรรณ สุขชาวนา.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว 372.21 ก151ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย /$ลักขณา จิตเรือ.
ผู้แต่ง
ลักขณา จิตเรือ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว 372.21 ล111ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย /$สุพัตรา ราชขวัญ.
ผู้แต่ง
สุพัตรา ราชขวัญ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว 372.21 ส4611ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / กัลย์สุดา ปัญญาเครือ.
ผู้แต่ง
กัลย์สุดา ปัญญาเครือ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว 372.21 พ117ก 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การร้อยจากวัสดุธรรมชาติ : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / พิเชษฐ์ สุวรรณชัย.
ผู้แต่ง
พิเชษฐ์ สุวรรณชัย.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2559.
เลขเรียก
ว 372.21 พ352ค 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะการประดิษฐ์ : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / วิชฎาพร นนทโครต.
ผู้แต่ง
วิชฎาพร นนทโครต.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2559.
เลขเรียก
ว 372.21 ว176ค 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การพับกระดาษสองหน้า : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / พรนภา คำจีน.
ผู้แต่ง
พรนภา คำจีน.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2559.
เลขเรียก
ว 372.21 พ175ค 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การวาดภาพ : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / พรรษา สังฆคุณ.
ผู้แต่ง
พรรษา สังฆคุณ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2559.
เลขเรียก
ว 372.21 พ177ค 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles