Search again

พบ: 577  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กการวิเคราะห์เควอซิทินด้วยตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าในผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย = Quercetin analysis with electrochemical detector in vegetabless, fruits, and Thai herbs/ อัญชนา ปรีชาวรพันธ์.
ผู้แต่ง
อัญชนา ปรีชาวรพันธ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชพิบูลสงคราม, 2559.
เลขเรียก
ว. 541.37 อ113ก 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ = National Qualifications Framework(Thailand NQF) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียก
ว379.593 ส215ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งจากหญ้าแฝกชุมชน OTOP บ้านปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก : รายงานวิจัย = The Creative process for value of wares product and contortion from vet...
ผู้แต่ง
พรชัย ปานทุ่ง.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2559
เลขเรียก
ว 584.9 พ172ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการเรียนทักษะวิชาคีตปฏิภาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : รายงานวิจัย = The music improvisation learning of third year students in Rajabhat Pibulsongkram ...
ผู้แต่ง
กมลธรรม เกื้อบุตร.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , 2559.
เลขเรียก
ว 781 ก167ก 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อประยุกต์ในการสร้างค่านิยมรักท้องถิ่นและจิตอาสาของเยาวชน : รายงานวิจัย = The learning process of organic agriculture for the creation of local conservative value...
ผู้แต่ง
ทักษ์ ทองภูเบศร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก
ว 631.584 ท111ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
กาญจนบุรีสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 : ประวัติศาสตร์บอกเล่า/ บุญรอด ชลารักษ์.
ผู้แต่ง
บุญรอด ชลารักษ์.
สำนักพิมพ์
กาญจนบุรี: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2558.
เลขเรียก
ว 959.381 บ437ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล / ภัทรภร พลพนาธรรม ; บรรณาธิการ, หยาดฝนธัญโชติกานต์
ผู้แต่ง
ภัทรภร พลพนาธรรม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก
ว 363.41 ภ114ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การก่อตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีอินเดียและฟลิปปินส์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับไทย/ กระมล มองธรรมชาติ...[และคนอื่น].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, 2557
เลขเรียก
ว 324.6 ก271
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกสายพันธ์ข้าวพื้นเมืองต่อการทนแล้งและให้ผลผลิตสูง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Selection od indigenous rice for drought tolerance and high yield / จักรกฤช ศรีละออ...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , 2559.
เลขเรียก
ว 641.3318 ก271 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกหาเชื้อราปฏิปักษ์จากเชื้อราที่แยกได้จากพืชสมุนไพรวงศ์จำปี : รายงานวิจัย = Screening for antagonistic fungi isolated from manoliaceae / รำไพ โกฎสืบ
ผู้แต่ง
รำไพ โกฎสืบ
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557
เลขเรียก
ว 579.5 ร216ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
ผู้แต่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555.
เลขเรียก
ว362.293 ส215ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้กลุ่มอนุรักษ์ปลาสลิด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Knowledge management of Snake Skinned gourami conservation group at Amphoe Bang Bo, Samut Prakan province...
ผู้แต่ง
ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 639.31 ณ113ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ด้านกระบวนการผลิตหัตถกรรมไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน : รายงานการวิจัย = The Knowledge Management of Production Process of Thai Crafts for Inhe...
ผู้แต่ง
สมจินตนา จิรายุกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.642 ส162ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles