Search again

พบ: 26  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า : รายงานวิจัย = Application of geoinformation technology for the development of tourism routes on the original cour...
ผู้แต่ง
อารยา เกียรติก้อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 912.593 อ276ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ำเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : รายงานการวิจัย = Development of small-scale and low-cost che...
ผู้แต่ง
ศักดิ์ศรี สุภาษร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560.
เลขเรียก
ว 540.712 ศ111ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = A Development of the database prototype of local wisdom for professional d...
ผู้แต่ง
ธัชกร วงษ์คำชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 307.1 ธ112ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครูผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับครูพี่เลี้ยง โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ = Development asessment student field experience system through the internet for...
ผู้แต่ง
ณัฐชนัญ เสริมศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 371.26 ณ113ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image
การศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : รายงานการวิจัย / สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอส.ซี.พริ้นแอนแพค, 2560.
เลขเรียก
ว 344.07 ส212ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : รายงานการวิจัย = The establishment of work integrated learning system for Mathayomsuksa 6th students...
ผู้แต่ง
อลงกต ยะไวทย์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560.
เลขเรียก
ว 373.13 อ172ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร = Promotion of community based tourism management on the route cultural tourism in Thonburi District, Ban...
ผู้แต่ง
สุชาดา ธโนภานุวัฒน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 338.4791 ส422ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา : รายงานวิจัย / นันทา อนะมาน.
ผู้แต่ง
นันทา อนะมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560.
เลขเรียก
ว 657.458 น115ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเพิ่มสมบัติการยึดเกาะของแผ่นวัสดุเชิงประกอบโดยใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศ : รายงานการวิจัย = The adhesion improvement of composite materials by atmospheric-pressure plasma / ณัฐที ถึงสุข, หฤทภัค อภ...
ผู้แต่ง
ณัฐที ถึงสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 620.11 ณ113ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ ตามแนวพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัย / พระมหาสุทิตย์ อาภากโร...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
ว 294.307 ก275 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรุนแรงต่อสตรีในละครโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Violence against women on drama television programs thataffect the behavior of men violence o...
ผู้แต่ง
นิรมล บางพระ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก
ว 362.83 น376ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles