Search again

พบ: 87  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณภุเก็ต, แปล
ผู้แต่ง
โอลิเวอร์, แคลร์
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : อมรินทร์คอมมิกส์, 2560
เลขเรียก
550 อ873ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
13 นักวิทยาศาสตร์โลกเผยความลับเคมี-ชีววิทยา / Min-Hee Jeon ; นิสากร พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, แปล.
ผู้แต่ง
จอน, มินฮี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
540 จ195ส 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
79 โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูและนักเรียน / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.
ผู้แต่ง
ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2553.
เลขเรียก
507.8 ท362จ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
MESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูวิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข / วิสุทธิ์ คงกัลป์.
ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ คงกัลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
507 ว384ม 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) / วุทธิพันธุ์ ปรัชญฤทธิ์ : สุวรรณ คูสำราญ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิสอวน., 2561.
เลขเรียก
530 ว444ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / สำเนียง อภิสันติยาคม.
ผู้แต่ง
สำเนียง อภิสันติยาคม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
547.2 ส215ก 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี / อภิชาติ อิ่มยิ้ม.
ผู้แต่ง
อภิชาติ อิ่มยิ้ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
542.1 อ163ก 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอน : วิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา / ลือชา ลดาชาติ.
ผู้แต่ง
ลือชา ลดาชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
507.1 ล312ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ = mathematics instruction / ชมนาด เชื้อสุวรรณ.
ผู้แต่ง
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
510.71 ช165ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
519.50285 ย444ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
ขั้นตอนของชีวิต / นุตา ศุภคต...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง
นุตา ศุภคต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียก
570 ข115
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / จารวี ขาวเจริญ
ผู้แต่ง
จารวี ขาวเจริญ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2559
เลขเรียก
510.0285 จ277ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
คณิตศาสตร์ธุรกิจ = usiness mathematics / อาภรพันธ์ ว่องไว.
ผู้แต่ง
อาภรพันธ์ ว่องไว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียก
510.8658 อ267ค 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
คณิตศาสตร์ปรนัย. ดำรงค์ ทิพย์โยธา
ผู้แต่ง
ดำรงค์ ทิพย์โยธา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก
515 ด215ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์.
ผู้แต่ง
ไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา, 2561.
เลขเรียก
510 พ975ค 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles