พบ: 50  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
องค์ประกอบความสำเร็จของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) = Accounting system (e-LAAS) seccess factors of Local Administrative Organizations in Tak province / สุกัญญา จันทะเสน.
ผู้แต่ง
สุกัญญา จันทะเสน.
เลขเรียก
ป 657.453 ส4111อ 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = Classroom and learning resource management / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
ผู้แต่ง
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
371.1024 ป173ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักพัฒนศึกษา : จตุรภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา / ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์.
ผู้แต่ง
ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
371.2 ภ244ห 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบัญชีการเงินเบื้องต้น / พงศ์พรต ฉัตราภรณ์...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
657.3 พ128ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กฎหมาย สำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ และไสว นรสาร.
ผู้แต่ง
แสงทอง ธีระทองคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
344.041 ส724ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง

image
เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี / Fumi Uehara ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล.
ผู้แต่ง
อุเอะฮะระ, ฟูมิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
649.151 อ459ด 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles