พบ: 49  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม : มิติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / กัลยา แก้วสม.
ผู้แต่ง
กัลยา แก้วสม.
สำนักพิมพ์
เพชรบุรี :
เลขเรียก
WY 160.5 ก117ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว / บรรณาธิการ, กิติพล นาควิโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
WB 310 ค416 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง / โยะเนะยะมะ โยะชิโกะ, เขียน ; กาญจนี สวยสมพล, แปล.
ผู้แต่ง
โยะชิโกะ, โยะเนะยะมะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
WT 39 ย812ค 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการใช้ยาในเด็ก / บรรณาธิการ, พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์, กุณฑล วิชาจารย์ และ ภัทร วิรมย์รัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
WS 366 ค416 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลพื้นฐาน / สุปาณี เสนาดิสัย และวรรณภา ประไพพานิช,บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
WY 101 ก276 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 / ศิริรัตน์ ปานอุทัย ...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
WT 104 ก276 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 / ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี :
เลขเรียก
WY 157 ก276 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล เล่ม 1 = basic nursing skills / ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์และ อรุณรัตน์ เทพนา, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
WY 100 ท111 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
จิตเวชศาสตร์ = psychiatry / นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น :
เลขเรียก
WM 100 จ345 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น / บรรณาธิการ, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
WY 159 ก276 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ภาวะซึมเศร้า : การบำบัดและการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม / ดาราวรรณ ต๊ะปินตา.
ผู้แต่ง
ดาราวรรณ ต๊ะปินตา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
WM 425 ด272ภ 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 / วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี :
เลขเรียก
WY 157 ก276 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles