Search again

พบ: 303  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
สุขภาพจิตและจิตเวช / ศริญญา จริงมาก.
ผู้แต่ง
ศริญญา จริงมาก.
สำนักพิมพ์
อุดรธานี : โรงพิมพ์ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
WM 160 ศ173ส 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สูติศาสตร์ฉุกเฉิน = Emergency obstetrics / ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ,ฐิติมา สุนทรสัจ, สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการแม่และเด็กชุดที่ 11ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียก
WQ 100 ส414 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หนังสือคู่มือการพยาบาลโรคพาร์กินสัน = Parkinson's disease nursing handbook / บรรณาธิการ, สายสมร พุ่มพิศ, กมลวรรณ บุญเพ็งและรุ่งโรจน์ พิทยศิริ.
ผู้แต่ง
สายสมร พุ่มพิศ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2562.
เลขเรียก
WL 359 ห1511 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 : การประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผุ้สูงอายุ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ไววานิชกิจ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
WY 152 ห321 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 : การประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผุ้สูงอายุ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ไววานิชกิจ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
WY 152 ห321 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 3 : โรคและความผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ไววานิชกิจ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
WY 152 ห1711 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 4 : การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, ปทม อภัยจิตต์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ปทมพร อภัยจิตต์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
WY 152 ห1711 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 5 : การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / วิโรจน์ ไววานิชกิจ,ปทมพร อภัยจิตต์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ปทมพร อภัยจิตต์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
WY 152 ห1711 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 6 : หลักโภชนาการ การออกกำลังกำลังกายและเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการออกกำลังกาย / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, กมล ไชยสิทธิ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
กมล ไชยสิทธิ์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
WY 152 ห1711 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 7 : หลักเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการจัดการเรื่องอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ไววานิชกิจ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
WY 152 ห1711 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 8 : หลักการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ไววานิชกิจ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
WY 152 ห1711 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนพลศาสตร์ของการขับยาออกจากร่างกาย = Basic principal pharmacokinetics of drug excretion / กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม.
ผู้แต่ง
กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียก
QV 38 ก1711ห 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก / ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2559.
เลขเรียก
WS 200 ห114 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อนามัยการเจริญพันธุ์ปลอดภัย / บรรณาธิการ, อรรณพ ใจสำราญ.
ผู้แต่ง
อรรณพ ใจสำราญ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
WQ 205 อ152 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อนามัยโรงเรียน / วราภรณ์ บุญเชียง.
ผู้แต่ง
วราภรณ์ บุญเชียง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก
WA 350 ว172อ 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles