Search again

พบ: 239  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
สิทธิการร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกันของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The ride Sharing in case of student's right in civil and commercial law / กฤษฎา เอี่ยมละมัย.
ผู้แต่ง
กฤษฎา เอี่ยมละมัย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก
ว. 343.093 ก918ส 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และการสืบสานภาษาชาติพันธุ์ไทยครั่งภาคเหนือตอนล่าง / อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา.
ผู้แต่ง
อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
เลขเรียก
ว 305.8009593 อ113อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีความผูกพันในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน : รายงานการวิจัย = The effect of transformational leadership on job perf...
ผู้แต่ง
สุดารัตน์ แจงทอง.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 371.207 ส442อ 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The influence of the media effect on the dressing complying with the university rule of student in R...
ผู้แต่ง
ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 391 ณ137อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลศิลปกรรมจีนแบบพระราชนิยมในวัดไทยฝั่งธนบุรีสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย : รายงานการวิจัย = The influence of Chinese Art According to Royal Style of Thai Temples in Thonburi Area leading...
ผู้แต่ง
พัณณ์ภัสสร ทรัพย์ประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 709.593 พ114อ 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เรือกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Boats on cultural tourism: a case study of the Chao Phraya river in Thonburi, Bangkok / ศิกษก บร...
ผู้แต่ง
ศิกษก บรรลือฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ศ318ร 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานการศึกษาวิจัย / ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์.
ผู้แต่ง
ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560.
เลขเรียก
ว 352.63 ป254ส 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐ กรณีศึกษา นางบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ : รายงานการวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สำนักพิมพ์
อุดรธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 923.7 ก771 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Managerial guidance for community learning center of Bangpla sub-district in ฆamut Prakan, Thailand / ศราวิน ชิณวง...
ผู้แต่ง
ศราวิน ชิณวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 370.1523 ศ172น 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการจัดสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Guidelines for establishing the homestay accommodation in Bangplee Samutprakarn province / อนุชิต จันทรโรทัย.
ผู้แต่ง
อนุชิต จันทรโรทัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 647.94 อ154น 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : รายงานการวิจัย = The guidelines of teacher professional experience for st...
ผู้แต่ง
วาสนา สังข์พุ่ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียก
ว. 371.11 ว285น 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา, 2562.
เลขเรียก
ว. 370.115 ก1711น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาการให้บริการของงานหอสมุดและสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี = Guidelines for developing library and information services for the office of acdemic re...
ผู้แต่ง
อมรรัตน์ ศิริไปล์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 027 อ167น 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ : กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร = Human resource guidelines for development Three Star-Rated Hotels in Bangkok, Thailand / นาถวุทธิ์ ปาลกะ...
ผู้แต่ง
นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 658.3124 น247น 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของตลาดน้ำภาคกลางเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : รายงานการวิจัย = Guidelines for tourism potential development of floating markets in the central region for ente...
ผู้แต่ง
พิมพงา เพ็งนาเรนทร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 338.4791 พ366น
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles