Search again

พบ: 18,192  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ไทยศึกษา / คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
959.3 ท968
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไทยศึกษา = Thai Studies / ฑิตฐิตา นาคเกษม
ผู้แต่ง
ฑิตฐิตา นาคเกษม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550
เลขเรียก
959.3 ฑ343ท
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไทยศึกษา = Thai study / สำราญ ผลดี.
ผู้แต่ง
สำราญ ผลดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
959.3 ส217ท 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
ไทยสิบสองปันนา เล่ม 1 / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
ผู้แต่ง
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2557
เลขเรียก
390.9593 บ432ท
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไทยสิบสองปันนา เล่ม 2 / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
ผู้แต่ง
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557
เลขเรียก
390.09593 บ432ท
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไทยอง ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 2551.
เลขเรียก
305.89591 ท969
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไทยเกรียง องค์กรแรงงานหญิงต้นแบบ / มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล.
ผู้แต่ง
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี, 2555.
เลขเรียก
331.4 ม417ท
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไทยในเศรษฐกิจโลก หน่วยที่ 1-5 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Thailand in the world economy / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก
337 ม192ท 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไทยในเศรษฐกิจโลก หน่วยที่ 11-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Thailand in the world economy / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก
337 ม192ท 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไทยในเศรษฐกิจโลก หน่วยที่ 6-10 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Thailand in the world economy / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก
337 ม192ท 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 2551.
เลขเรียก
305.89591 ท969
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไทเปละลายทรัพย์ / Ratto.
ผู้แต่ง
แรทโต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2560.
เลขเรียก
915.1249 ร748ท 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไทใหญ่ ความเป็นใหญ่ในชาติพันธุ์ / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 2551.
เลขเรียก
305.89591 ท969
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไบโอดีเซลชุมชนคนรากแก้ววิถีการอยู่อย่างพอเพียง / สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์.
ผู้แต่ง
สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
เลขเรียก
662.6692 ส467บ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา / นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ.
ผู้แต่ง
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
572.6519 น115บ 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles