Search again

พบ: 175  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การศึกษาต้นแบบการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A development of a mobile application prototype for the promotion of t...
ผู้แต่ง
ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 005.72 ณ113ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ : รายงานการวิจัย = The study of analytical thinking skills of undergraduate student in Faculty o...
ผู้แต่ง
วาสิณี จิรสิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 153.42 ว283ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = A study of problems and need of the users information ...
ผู้แต่ง
เสาวรส สัทธาพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2565.
เลขเรียก
ว. 025.58 ส517ก 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The study of problems and educational management guidelines of th...
ผู้แต่ง
ณัฐนันท์ มั่นคง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 372.21 ณ113ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพร้อมจิตร เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Study of household saving behavior : a case study of Promchit comm...
ผู้แต่ง
สุวรรณา รุจิโมระ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 332.0415 ส477ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาพื้นที่เชิงนิเวศชุมชนคุ้งบางกระเจ้าเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะติดตั้งจัดวางเชิงสัมพันธ์ ในสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ : รายงานการวิจัย = Ecological study of Bang Krachao Communit...
ผู้แต่ง
นิศากร เพ็ญสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 712.5 น382ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต :ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563.
เลขเรียก
ว 371.2707 ก1711ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ : รายงานการวิจัย = A study of laying hen pattern systems on production performance and egg quality / สุกัญยา แตงโม...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 636.5 ก278 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวัสดุปลูกจากกาบกล้วยและขี้เลื่อย : รายงานการวิจัย = Study on substrate culture from leaf sheaf of banana tree and sawdust / วงจันทร์ นุ่นคง.
ผู้แต่ง
วงจันทร์ นุ่นคง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 631.584 ว122ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี = The study of confirmatory factor analysis cultural tourism industry in Thonburi in Bangkok / ธัญรัศม์ ทองใส.
ผู้แต่ง
ธัญรัศม์ ทองใส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ธ113ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : รายงานการวิจัย = A comparative study of learning outcomes...
ผู้แต่ง
พัชรินทรา ชัยสมตระกูล.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 378.1 พ112ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการจัดการกลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The guideline study of strategic management for a tou...
ผู้แต่ง
สุชาดา ธโนภานุวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ส422ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The study of guidelines for learning management of the...
ผู้แต่ง
อริสรา จุลกิจวัฒน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 371.3 อ173ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวารสารวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The study of quality development guidelines academic journal under Dhonburi Rajabhat University ...
ผู้แต่ง
จิรโรจน์ ธรรมสโรช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2565.
เลขเรียก
ว. 070.405 จ378ก 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles