Search again

พบ: 243  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ปฏิบัติการ 3ป. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The Study of behavior recognition to save energy in a nationwide energy saving c...
ผู้แต่ง
วรรณวิสาข์ สุกปลั่ง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก
ว 621.3 ว262ศ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สตรีในพุทธกาล : ต้นธารแห่งความสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2564.
เลขเรียก
อ 294.361 ส165 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สภาพแวดล้อมทางอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของนักศึกษาไทย : รายงานวิจัย = Campus food environments influencing healthy eating behaviors Thai universiti stugents / ปน...
ผู้แต่ง
ปนันดา จันทร์สุกรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันพัฒนบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
ว. 658.834 ป1511 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สมการเวลาเชิงเส้นตรงขั้นสูงและการเชื่อมโยงสู่ทฤษฎีของทุกสรรพสิ่ง : งานวิจัย = Advanced linear time equation and linkage to the theory of everything / ปรเมสฐ์ บุญศรี.
ผู้แต่ง
ปรเมสฐ์ บุญศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560.
เลขเรียก
ว. 529 ป175ส 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สิทธิการร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกันของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The ride Sharing in case of student's right in civil and commercial law / กฤษฎา เอี่ยมละมัย.
ผู้แต่ง
กฤษฎา เอี่ยมละมัย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก
ว. 343.093 ก918ส 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และการสืบสานภาษาชาติพันธุ์ไทยครั่งภาคเหนือตอนล่าง / อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา.
ผู้แต่ง
อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
เลขเรียก
ว 305.8009593 อ113อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีความผูกพันในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน : รายงานการวิจัย = The effect of transformational leadership on job perf...
ผู้แต่ง
สุดารัตน์ แจงทอง.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 371.207 ส442อ 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The influence of the media effect on the dressing complying with the university rule of student in R...
ผู้แต่ง
ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 391 ณ137อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลศิลปกรรมจีนแบบพระราชนิยมในวัดไทยฝั่งธนบุรีสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย : รายงานการวิจัย = The influence of Chinese Art According to Royal Style of Thai Temples in Thonburi Area leading...
ผู้แต่ง
พัณณ์ภัสสร ทรัพย์ประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 709.593 พ114อ 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เรือกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Boats on cultural tourism: a case study of the Chao Phraya river in Thonburi, Bangkok / ศิกษก บร...
ผู้แต่ง
ศิกษก บรรลือฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ศ318ร 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานการศึกษาวิจัย / ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์.
ผู้แต่ง
ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560.
เลขเรียก
ว 352.63 ป254ส 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐ กรณีศึกษา นางบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ : รายงานการวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สำนักพิมพ์
อุดรธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 923.7 ก771 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Managerial guidance for community learning center of Bangpla sub-district in ฆamut Prakan, Thailand / ศราวิน ชิณวง...
ผู้แต่ง
ศราวิน ชิณวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 370.1523 ศ172น 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการจัดสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Guidelines for establishing the homestay accommodation in Bangplee Samutprakarn province / อนุชิต จันทรโรทัย.
ผู้แต่ง
อนุชิต จันทรโรทัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 647.94 อ154น 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : รายงานการวิจัย = The guidelines of teacher professional experience for st...
ผู้แต่ง
วาสนา สังข์พุ่ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียก
ว. 371.11 ว285น 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles