Search again

พบ: 240  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Risk management model compatible with sufficiency economy philosophy of community enterprise in B...
ผู้แต่ง
วรารัตน์ เขียวไพรี
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก
ว 338.642 ว172ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน : รายงานการวิจัย = Risk management model compatible economy philosophy for sufficiency / วรารัตน์ เขียวไพรี.
ผู้แต่ง
วรารัตน์ เขียวไพรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 330.9593 ว172ร 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการประกอบธุรกิจรายจิ๋ว (Micro business) ของผู้เกษียณอายุภาคอุตสาหกรรมในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The micro business model of retirees industry in Bang Phli district Samut...
ผู้แต่ง
ธัชกร ภัทรพันปี.
สำนักพิมพ์
(11), 217 แผ่น : ภาพประกอบ ; 2562.
เลขเรียก
ว. 338.642 ธ112ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
รูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The competitive advantage model of elderly care business Samutprakarn province / บัณฑิตา สุขเจริญ...
ผู้แต่ง
บัณฑิตา สุขเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 338.4730638 บ114ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลกับบทบาทของผู้บริโภค : รายงานการวิจัย = Digital media literacy : consumes's roles / พิชญาพร ประครองใจ, เอกรงค์ ปั้นพงษ์.
ผู้แต่ง
พิชญาพร ประครองใจ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 302.231 พ323ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดจากยอบ้านเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ : รายงานการวิจัย = Antioxidant and antiacetylcholinesterase activities of crude extracts fro...
ผู้แต่ง
ภรภัทร สำอางค์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 633.88 ภ176ฤ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของเคมีของสารหอมระเหยจากน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดส่วนใบส่องฟ้าดง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Biological activity and chemical constituent of aroma volatile from essenti...
ผู้แต่ง
เฉลิมพร ทองพูน
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561
เลขเรียก
ว 661.806 ฉ573ฤ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารมุสลิม : รายงานการวิจัย = Food culture in Thonburi District : a case Muslim food / บุษกร สุทธิประภา, ศศิอาภา บุญคง, ข่ายทอง ชุณหสุวรรณ
ผู้แต่ง
บุษกร สุทธิประภา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก
ว 394.1 บ481ว
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวในการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในย่ายริมน้ำ ฝั่งธนบุรี : รายงานการวิจัย = Potential of tourism perdommet in providing service to people with physical dis...
ผู้แต่ง
ประพัฒน์ เขียวประภัสสร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ป1711ศ 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รวมบทความวิจัย บทความวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560 = King's Philosophy for Sustainable Development / กัลทิมา พิชัย...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิ...
ผู้แต่ง
กัลทิมา พิชัย,
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก
ว. 011.75 ศ284 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ปฏิบัติการ 3ป. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The Study of behavior recognition to save energy in a nationwide energy saving c...
ผู้แต่ง
วรรณวิสาข์ สุกปลั่ง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก
ว 621.3 ว262ศ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สตรีในพุทธกาล : ต้นธารแห่งความสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2564.
เลขเรียก
อ 294.361 ส165 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สภาพแวดล้อมทางอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของนักศึกษาไทย : รายงานวิจัย = Campus food environments influencing healthy eating behaviors Thai universiti stugents / ปน...
ผู้แต่ง
ปนันดา จันทร์สุกรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันพัฒนบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
ว. 658.834 ป1511 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles