Search again

พบ: 243  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร = Factors affecting the preparation household bookkeeping of the people community Bagasgake in Hiranrugee...
ผู้แต่ง
อุษา จูฑะสุวรรณศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว 332.02402 อ482ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Factors affecting the decision to choose to stu...
ผู้แต่ง
ภัทรพล พรหมมัญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 378.19 ภ114ป 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัย = Factors relating to the intention to carry on the royal...
ผู้แต่ง
วงศกร เพิ่มผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 306.42 ว128ป 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าร้านหนังสือ : รายงานการวิจัย = A Causal factors affectin loyalty in bookstore brand / ลลิตา พ่วงมหา.
ผู้แต่ง
ลลิตา พ่วงมหา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 658.8343 ล173ป 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = Causal factors influencing learning achievement of undergraduate students Facult...
ผู้แต่ง
พิศุทธิภา เมธีกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 378 พ384ป 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามรูปแบบไตรมิตรโมเดล : รายงานการวิจัย / อุบล เล่นวารี, วาสนา เลิศศิลป์
ผู้แต่ง
อุบล เล่นวารี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2560
เลขเรียก
ว 327.170959 อ457ผ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษารายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ : รายงานการวิจัย = The result of learning by using case study to strategic management subject / เพ็ญศรี จันทร์อินทร์.
ผู้แต่ง
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์.
สำนักพิมพ์
กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก
ว. 378.17 พ538ผ 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี : วัฒนธรรมนานาชาติ : รายงานการวิจัย = King of Thonburi royal duties : international culture / วิชุดา พรายยงค์
ผู้แต่ง
วิชุดา พรายยงค์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียก
ว 959.3024 ว324พ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม และบรรเจิด อินทุจันทร์ยง.
ผู้แต่ง
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก
อ 923.2593 ป1711ณ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Behavior and factor influencing the making decision purchasing on healt...
ผู้แต่ง
นิชาภา พิมพสุต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 658.8342 น322พ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พุทธสถาปัตยกรรมเชียงใหม่มรดกแห่งล้านนา = Chiang Mai Buddhist architecture: Lanna Heritage.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :$b มูลนิธิกล้วยไม้ไทย, 2563.
เลขเรียก
อ 726.143 พ444 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ภาพสะท้อนความรุนแรงในผู้สูงอายุที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย : รายงานการวิจัย = Reflections on Violence against the Elderly as Appeared in the Thai Newspapers / รสริน ดิษฐบรรจง, เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ.
ผู้แต่ง
รสริน ดิษฐบรรจง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2560.
เลขเรียก
ว. 362.6 ร187ภ 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า : รายงานการวิจัย = Local wisdom, geoinformation, and management to promote tourism on the original course o...
ผู้แต่ง
อารยา เกียรติก้อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 912.593 ภ416 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล= Legal measures to access and utilize State Information and Protecting Information Providers. / ธนาช...
ผู้แต่ง
ธนาชัย สุทรอนันตชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
เลขเรียก
ว. 352.38 ธ142ม 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก = Information management system for Nipa palm utilization / เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร, ฐัศแก้ว ศรีสด.
ผู้แต่ง
เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 005.74 ส517ร 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles