Search again

พบ: 243  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = Attitude and satisfaction of Graduate studens towards the qua...
ผู้แต่ง
ฐานิตารัชต์ เอี่ยมธนะมาศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 378.101 ฐ253ท 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
นวัตกรรมบริการสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Service innovation for the elderly : A Case study of institutional long-term care in Bangkok / จิระ...
ผู้แต่ง
จิระพงศ์ เรืองกุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ; 2562.
เลขเรียก
ว. 362.6 จ3711น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
สำนักพิมพ์
ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2560.
เลขเรียก
ว. 011.75 ก275น 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
นิทรรศการดิจิทัลศิลปกรรมกรุงธนบุรี : รายงานการวิจัย = Digital exhibition of Thonburi art / ทองเจือ เขียดทอง, ชาคริต เกตุเรืองโรจน์ และสมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ.
ผู้แต่ง
ทองเจือ เขียดทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 709.593 ท192น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อ : โครงการการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพ...
ผู้แต่ง
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สำนักพิมพ์
ภูเก็ต : สถาบัน, 2561.
เลขเรียก
ว. 011.75 ก275บ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ภาษาไทยต่อการเรียนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) : รายงานการวิจัย = Computer assisted instr...
ผู้แต่ง
จีระพงศ์ ฉันทพจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว 372.6 จ3711บ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บริการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับชาวไทยมุสลิม : ช่องว่างแห่งระบบบริการสาธารณสุขไทย : รายงานการวิจัย = Needs for Thai Muslim : Gaps in Thai health service system / กิติยา โต๊ะทอง, นิตยา ทนุวงษ์ วงศ์เสงี่ย...
ผู้แต่ง
กิติยา โต๊ะทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 613 ก343ร 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานการวิจัย / สันติ เจริญพรพัฒนา...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง
สันติ เจริญพรพัฒนา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560
เลขเรียก
ว 378.101 ส115ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี ตำบลคลองสวน อำเภอปากท่อ จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Satisfaction factors affecting Thai touri...
ผู้แต่ง
จริยา ตันติวราชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว 658.8342 จ173ป 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้= Psychological factors of entrepreneurial success in tourism and accommodations sm...
ผู้แต่ง
อุบลวรรณา ภวกานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียก
ว338.092 อ457ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน : รายงานการศึกษา / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน.
ผู้แต่ง
สถาบันการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562.
เลขเรียก
ว. 338.642 ส142ป 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ : รายงานการศึกษา / สายฝน ธรรมวิชิต...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน, 2561
เลขเรียก
ว 338.642 ป112
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค : รายงานวิจัย / ปฐมพงษ์ บำเริบ, วสุธิดา นักเกษม.
ผู้แต่ง
ปฐมพงษ์ บำเริบ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 658.8342 ป136ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก : รายงานวิจัย = Factors effecting the biodiversity utilization of community: case study...
ผู้แต่ง
ศุภนิช เจริญสุข.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว. 634.9 ศ465ป 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles