Search again

พบ: 175  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ผลของการใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยโดยรักษาระยะห่างทางกายภาพที่มีผลต่อทักษะทางสังคมและภาวะโภชนาการเกินในเด็กปฐมวัย : รายงานการวิจัย = Effects of using distancing outdoor Thai folk play activitie...
ผู้แต่ง
ปองรัก รังษีวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2565.
เลขเรียก
ว. 302.14 ป192ผ 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม และบรรเจิด อินทุจันทร์ยง.
ผู้แต่ง
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก
อ 923.2593 ป1711ณ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Behavior and factor influencing the making decision purchasing on healt...
ผู้แต่ง
นิชาภา พิมพสุต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 658.8342 น322พ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พุทธสถาปัตยกรรมเชียงใหม่มรดกแห่งล้านนา = Chiang Mai Buddhist architecture: Lanna Heritage.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :$b มูลนิธิกล้วยไม้ไทย, 2563.
เลขเรียก
อ 726.143 พ444 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า : รายงานการวิจัย = Local wisdom, geoinformation, and management to promote tourism on the original course o...
ผู้แต่ง
อารยา เกียรติก้อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 912.593 ภ416 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สุงอายุในเขตธนบุรี : รายงานการวิจัย = The quality of life of the elderly in Thonburi district / อุษา จูฑะสุวรรณศิริ, ศศิธร เทียมถนอม.
ผู้แต่ง
อุษา จูฑะสุวรรณศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 613.0438 อ482ร 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการทำธุรกิจของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Management cooperation network to develop business potential of the elderly mo...
ผู้แต่ง
สุชีลา ศักดิ์เทวิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 305.26 ส423ร 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Lifestyle of Elderly People in Bangphli District, Samutprakan Province / ภัทรา สุขะสุคนธ์.
ผู้แต่ง
ภัทรา สุขะสุคนธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 305.26 ภ114ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการถ่ายทอดทักษะ องค์ความรู้ จากประสบการณ์ทำงานสำหรับเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เกษียณอายุ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = The knowledge transfer model from experience for enhancing s...
ผู้แต่ง
บุญชู สงวนความดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 658.313 บ432ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจจัดส่งอาหาร : รายงานการวิจัย = Model of customer experience management in food delivery businesses / ลลิตา พ่วงมหา.
ผู้แต่ง
ลลิตา พ่วงมหา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2565.
เลขเรียก
ว. 658.834 ล173ร 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการประกอบธุรกิจรายจิ๋ว (Micro business) ของผู้เกษียณอายุภาคอุตสาหกรรมในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The micro business model of retirees industry in Bang Phli district Samut...
ผู้แต่ง
ธัชกร ภัทรพันปี.
สำนักพิมพ์
(11), 217 แผ่น : ภาพประกอบ ; 2562.
เลขเรียก
ว. 338.642 ธ112ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
รูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The competitive advantage model of elderly care business Samutprakarn province / บัณฑิตา สุขเจริญ...
ผู้แต่ง
บัณฑิตา สุขเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 338.4730638 บ114ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลกับบทบาทของผู้บริโภค : รายงานการวิจัย = Digital media literacy : consumes's roles / พิชญาพร ประครองใจ, เอกรงค์ ปั้นพงษ์.
ผู้แต่ง
พิชญาพร ประครองใจ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 302.231 พ323ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดจากยอบ้านเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ : รายงานการวิจัย = Antioxidant and antiacetylcholinesterase activities of crude extracts fro...
ผู้แต่ง
ภรภัทร สำอางค์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 633.88 ภ176ฤ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles