Search again

พบ: 239  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมีเทนจากน้ำกากส่าด้วยการหมักร่วมกับกากน้ำตาล : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Enhancement of methane production process form vinasse by co-digestion with molasses / ชัชวิน...
ผู้แต่ง
ชัชวินทร์ นวลศรี.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว. 665.776 ช112ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเพิ่มประสิทธิภาพแบบผสมผสานให้กับระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วนเพื่อลดพลังงานไฟฟ้า : รายงานการวิจัย =Increasing the efficiency hybrid mode of split type air conditioning systems for electricity reduction ...
ผู้แต่ง
ธวัชชัย สอนสนาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 697.93 ธ1711ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา : รายงานวิจัย / นันทา อนะมาน.
ผู้แต่ง
นันทา อนะมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560.
เลขเรียก
ว 657.458 น115ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเพิ่มสมบัติการยึดเกาะของแผ่นวัสดุเชิงประกอบโดยใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศ : รายงานการวิจัย = The adhesion improvement of composite materials by atmospheric-pressure plasma / ณัฐที ถึงสุข, หฤทภัค อภ...
ผู้แต่ง
ณัฐที ถึงสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 620.11 ณ113ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณค่าในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The outstanding community product selection, to develop a valued tourism in B...
ผู้แต่ง
เบญริสา ตันเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.642 บ537ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร เขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The enhancing of quality of life based on creative economy a...
ผู้แต่ง
นิธิภัทร บาลศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 303.4 น343ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ ตามแนวพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัย / พระมหาสุทิตย์ อาภากโร...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
ว 294.307 ก275 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัยเรื่อง = Elderly market segmentation in Bang Phli district Samut Prakan province / ภัทรา สุขะสุคนธ์ และฎายิน พรยุทธพงศ์.
ผู้แต่ง
ภัทรา สุขะสุคนธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 332.024 ภ114ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การใช้คลิปเสียงออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการฟังของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The use of online clips to develop listening proficiency of Dhonburi Rajabhat Un...
ผู้แต่ง
บุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 371.33 บ434ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : รายงานการวิจัย = Pragmatic failure in tetercultural communication of Chinese speakers who have Th...
ผู้แต่ง
กฤติกา ชูผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 306.44 ก914ข 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อสังเกตหนึ่งของสมการเชิงฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการกรองดิจิตอล = A Note on a functional equation related to digital filtering / ขนิษฐา แน่นอุดร
ผู้แต่ง
ขนิษฐา แน่นอุดร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว 512.94 ข153ข
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนกับต้นแบบอารยธรรมสถาปัตย์เกราะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : รายงานการวิจัย = Expectation and satisfaction of the ...
ผู้แต่ง
สุชาดา ธโนภานุวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ส422ค 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความฉลาดทางการกีฬาบทบาทของความสามารถทางสมองที่มีต่อความสำเร็จทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย : รายงานการวิจัย = Sports intelligence : the role of cognitive performance on sporting success in Thai youth a...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563.
เลขเรียก
ว. 796.072 ค172 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การทำงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 : รายงานการวิจัย = The needs assessment for learning management d...
ผู้แต่ง
สายใจ ชุนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 370.113 ส269ค 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles