Search again

พบ: 130  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ความรุนแรงต่อสตรีในละครโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Violence against women on drama television programs thataffect the behavior of men violence o...
ผู้แต่ง
นิรมล บางพระ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก
ว 362.83 น376ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความหลากชนิดของแมลงในวงศ์ใหญ่ Vespidae ในพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Species diversity of Vespida in Northern Thailand / สิทธิชัย อุดก่ำ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียก
ว. 595.79 ค172 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ชื่อมัสยิดในกรุงเทพมหานคร ภาษาและการสื่อสารทางวัฒนธรรม : รายงานการวิจัย = The names of mosque in Bangkok : language and interpretation of cultures / วาริด เจริญราษฎร์.
ผู้แต่ง
วาริด เจริญราษฎร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 297.65 ว273ช 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ชุมชนต้นแบบของการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในภูมิภาคและท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง : ผลการวิจัยเรื่อง / กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ...
ผู้แต่ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. กรมพลศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562.
เลขเรียก
ว. 790.07 ก1711ช 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ตัวแบบระบบเกรย์สำหรับการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก : รายงานการวิจัย = Grey system model for forecasting dengue / ปรีชา เครือโสม, เฉลิมชัย ภูริพัฒน์, พิณรัตน์ นุชโพธิ์.
ผู้แต่ง
ปรีชา เครือโสม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 616.157 ป173ต 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
บริการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับชาวไทยมุสลิม : ช่องว่างแห่งระบบบริการสาธารณสุขไทย : รายงานการวิจัย = Needs for Thai Muslim : Gaps in Thai health service system / กิติยา โต๊ะทอง, นิตยา ทนุวงษ์ วงศ์เสงี่ย...
ผู้แต่ง
กิติยา โต๊ะทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 613 ก343ร 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานการวิจัย / สันติ เจริญพรพัฒนา...[และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง
สันติ เจริญพรพัฒนา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560
เลขเรียก
ว 378.101 ส115ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน : รายงานการศึกษา / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน.
ผู้แต่ง
สถาบันการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562.
เลขเรียก
ว. 338.642 ส142ป 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ : รายงานการศึกษา / สายฝน ธรรมวิชิต...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน, 2561
เลขเรียก
ว 338.642 ป112
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค : รายงานวิจัย / ปฐมพงษ์ บำเริบ, วสุธิดา นักเกษม.
ผู้แต่ง
ปฐมพงษ์ บำเริบ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 658.8342 ป136ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = Causal factors influencing learning achievement of undergraduate students Facult...
ผู้แต่ง
พิศุทธิภา เมธีกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 378 พ384ป 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามรูปแบบไตรมิตรโมเดล : รายงานการวิจัย / อุบล เล่นวารี, วาสนา เลิศศิลป์
ผู้แต่ง
อุบล เล่นวารี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2560
เลขเรียก
ว 327.170959 อ457ผ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี : วัฒนธรรมนานาชาติ : รายงานการวิจัย = King of Thonburi royal duties : international culture / วิชุดา พรายยงค์
ผู้แต่ง
วิชุดา พรายยงค์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียก
ว 959.3024 ว324พ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม และบรรเจิด อินทุจันทร์ยง.
ผู้แต่ง
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก
อ 923.2593 ป1711ณ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles