Search again

พบ: 130  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image

image
การประเมินองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดต่าง ๆ จากผักมะไห่และสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Evalution of chemical compositions of various extracts from momordica "Ma Hai" and th...
ผู้แต่ง
กีรติ ตันเรือน.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560.
เลขเรียก
ว. 581.634 ก374ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมน้ำดอกไม้แช่เยือกแข็งด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์ และซูโครส : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The texture of frozen Kanom Nam Dok Mai improved by hydrocolloids and sucrose / ปิยวรรณ สิมะ...
ผู้แต่ง
ปิยวรรณ สิมะไพศาล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก
ว. 664.0285 ป367ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การผลิตแผ่นปูพื้นเพิ่มคุณค่าจากยางธรรมชาติเพื่อชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง : รายงานการวิจัย = Manufacturing of value added natural rubber floor tiles for Rubber Fund Cooperative Federation Community / ดวง...
ผู้แต่ง
ดวงใจ รุ่งเรือง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 678.3 ด172ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระดาษกันน้ำจากเส้นใยผักตบชวาซึ่งดัดแปรด้วยพอลิแลคติกแอซิด : รายงานการวิจัย = Development of waterproof papers from water Hyacinth fibers modified by polylactic acid / ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์.
ผู้แต่ง
ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
เลขเรียก
ว. 676.2 ธ343ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ำเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และการปรับแก้มโนมติสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : รายงานการวิจัย = Development of small-scale and low-cost che...
ผู้แต่ง
ศักดิ์ศรี สุภาษร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560.
เลขเรียก
ว 540.712 ศ111ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาชุดควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน : รายงานการวิจัย = Development of brushless DC motor control unit / สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์.
ผู้แต่ง
สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2563.
เลขเรียก
ว. 621.462 ส142ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาดอกไม้ประดิษฐ์จากใบจาก : รายงานการวิจัย = Development of handicraft from nipa palm leaf / ไกรรัช เทศมี.
ผู้แต่ง
ไกรรัช เทศมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 745.5943 ก977ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลำดับได้ดุล : รายงานการวิจัย = Development of simple linear regression models by using balance ranked set sampling / ชฎารัตน์ ถาปัน, สล...
ผู้แต่ง
ชฎารัตน์ ถาปัน.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2562.
เลขเรียก
ว. 519.53 ช132ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = A Development of the database prototype of local wisdom for professional d...
ผู้แต่ง
ธัชกร วงษ์คำชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว 307.1 ธ112ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = A development of model management internship system for student, Dhonburi Rajabhat Univer...
ผู้แต่ง
พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก
ว. 005.74 พ383ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาต้นแบบเว็บแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย = Mobile commerce web application prototype development for elderly / ธัญพร ศรีดอกไม้.
ผู้แต่ง
ธัญพร ศรีดอกไม้.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 005.276 ธ113ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Echo English : รายงานวิจัย = Developing listening-speaking skills in English for...
ผู้แต่ง
วิลดา ศรีทองกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 428.24 ว374ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles