Search again

พบ: 22  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดอย่างยั่งยืนในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The manageral process of community products for sustainable inheritance in Bang...
ผู้แต่ง
บุญชู สงวนความดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.642 บ432ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมาของ 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อการท่องเที่ยว : รายงานการวิจัย = The study and knowledge management on art, culture, and ...
ผู้แต่ง
วาสนา เพิ่มพูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ว285ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The Knowledge management for inheritance Thai cultural in Dhonburi District, Bangkok / สมจินตนา จิรายุกุล, วิน...
ผู้แต่ง
สมจินตนา จิรายุกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 915.93 ส162ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น : รายงานการวิจัย = The participatory management of cultural learning resourc...
ผู้แต่ง
นิธิภัทร บาลศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 น343ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาชุดควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน : รายงานการวิจัย = Development of brushless DC motor control unit / สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์.
ผู้แต่ง
สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2563.
เลขเรียก
ว. 621.462 ส142ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาต้นแบบเว็บแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย = Mobile commerce web application prototype development for elderly / ธัญพร ศรีดอกไม้.
ผู้แต่ง
ธัญพร ศรีดอกไม้.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 005.276 ธ113ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล : รายงานการวิจัย = Development of caramel crispy bananas / ไกรรัช เทศมี.
ผู้แต่ง
ไกรรัช เทศมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2563.
เลขเรียก
ว. 641.4 ก977ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากกล้วยน้ำว้าโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เหมาะสมสำหรับชุมชน : รายงานการวิจัย = Development of value-added products from Banana (Musa sapientum L.) using food prodessin...
ผู้แต่ง
นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 641.4 ก276 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาต้นแบบการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A development of a mobile application prototype for the promotion of t...
ผู้แต่ง
ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 005.72 ณ113ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวัสดุปลูกจากกาบกล้วยและขี้เลื่อย : รายงานการวิจัย = Study on substrate culture from leaf sheaf of banana tree and sawdust / วงจันทร์ นุ่นคง.
ผู้แต่ง
วงจันทร์ นุ่นคง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 631.584 ว122ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการจัดการกลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The guideline study of strategic management for a tou...
ผู้แต่ง
สุชาดา ธโนภานุวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ส422ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การเพิ่มประสิทธิภาพแบบผสมผสานให้กับระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วนเพื่อลดพลังงานไฟฟ้า : รายงานการวิจัย =Increasing the efficiency hybrid mode of split type air conditioning systems for electricity reduction ...
ผู้แต่ง
ธวัชชัย สอนสนาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 697.93 ธ1711ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณค่าในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The outstanding community product selection, to develop a valued tourism in B...
ผู้แต่ง
เบญริสา ตันเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.642 บ537ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles