Search again

พบ: 856  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...สู่ประชาคมอาเซียน / สุคนธ์ สินธพานนท์,จินตนา วีรเกียรติสุนทร
ผู้แต่ง
สุคนธ์ สินธพานนท์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก
371.3 ส415ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/ ผู้เรียบเรียง สุคนธ์ สินธพานนท์
ผู้แต่ง
สุคนธ์ สินธพานนท์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2558
เลขเรียก
371.3 ส415ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด / สุขพัชรา ซิ้มเจริญ
ผู้แต่ง
สุขพัชรา ซิ้มเจริญ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546
เลขเรียก
796 ส416ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน / วิโรจน์ มังคละมณี
ผู้แต่ง
วิโรจน์ มังคละมณี
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546
เลขเรียก
796 ว387ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ / ธรรมนิตย์สุมันตกุล.
ผู้แต่ง
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียก
352.53 ธ177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 / วัฒนาพร ระงับทุกข์
ผู้แต่ง
วัฒนาพร ระงับทุกข์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545
เลขเรียก
375 ว113ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครู / จันทร์ชลี มาพุทธ
ผู้แต่ง
จันทร์ชลี มาพุทธ.
สำนักพิมพ์
ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ์, 2561
เลขเรียก
371.1 จ115ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ / ระดมศักดิ์ อุทัยชิต
ผู้แต่ง
ระดมศักดิ์ อุทัยชิต
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2547
เลขเรียก
778.593 ร114ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่ม 1/ ปราโมทย์ ไม้กลัด
ผู้แต่ง
ปราโมทย์ ไม้กลัด
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555
เลขเรียก
อ 923.1593 ภ416ป
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการขาย = Sales management / สุปัญญา ไชยชาญ
ผู้แต่ง
สุปัญญา ไชยชาญ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2545
เลขเรียก
658.8 ส4511ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเงิน / กุสุมา ผลาพรม
ผู้แต่ง
กุสุมา ผลาพรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2547
เลขเรียก
658.15 ก484ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
ผู้แต่ง
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
สำนักพิมพ์
สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551
เลขเรียก
371.2 ร422ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการระดับมาสเตอร์คลาส = Mastering management 2.0 / เจมส์ พิคฟอร์ด, บรรณาธิการ ; บุญเลิศ วงศ์พรม และเรืองฤทธิ์ เลือลา, แปล
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2546
เลขเรียก
658 ก275
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็ก / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กรมวิชาการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2543
เลขเรียก
155.6 ก176ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ = International business administration / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
ผู้แต่ง
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียก
658.049 ช152ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles