Search again

พบ: 10,001  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : รัก 99, 2553.
เลขเรียก
378.05 ม192ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : รัก 99, 2553.
เลขเรียก
378.05 ม192ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โรงเรียนสร้างสรรค์ : นวทัศน์สู่การปฏิบัติ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ...[และคนอื่นๆ]
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557
เลขเรียก
371 ร825
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โรงเรียนหลากวัฒนธรรม : นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม / ฐิติมดี อาพัทธนานนท์.
ผู้แต่ง
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
370.117 ฐ343ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โรงเรียนหลากวัฒนธรรม : นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม / ฐิติมดี อาพัทธนานนท์.
ผู้แต่ง
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
370.117 ฐ343ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า / รณรงค์ กุลนิเทศ.
ผู้แต่ง
รณรงค์ กุลนิเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2563.
เลขเรียก
356.076 ณ172ร 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
โลก Modern & post modern / ธีรยุทธ บุญมี.
ผู้แต่ง
ธีรยุทธ บุญมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
เลขเรียก
303.4 ธ376ล
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โลก Modern & post modern / ธีรยุทธ บุญมี.
ผู้แต่ง
ธีรยุทธ บุญมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552
เลขเรียก
303.4 ธ376ล
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โลกกว้าง-จิตแคบ : สู่ทางเลือกทางวัฒนธรรมและความเป็นไทยในยุคโลกาภิวัตน์ / สุริชัยหวันแก้ว
ผู้แต่ง
สุริชัย หวันแก้ว
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2545
เลขเรียก
303.4 ส473ล
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โลกกว้างทางแคบ : เดินอย่างไร ไม่หลงทาง / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.
ผู้แต่ง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2550.
เลขเรียก
362.76 พ353
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โลกของการกระจายเสียง : จากจุดเริ่มต้นสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ / วิภา อุตมฉันท์.
ผู้แต่ง
วิภา อุตมฉันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
384.54 ว362ล
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โลกของคนไร้บ้าน / บุญเลิศ วิเศษปรีชา.
ผู้แต่ง
บุญเลิศ วิเศษปรีชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546.
เลขเรียก
362.5 บ435ล
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โลกของคนไร้บ้าน / บุญเลิศ วิเศษปรีชา.
ผู้แต่ง
บุญเลิศ วิเศษปรีชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546.
เลขเรียก
362.5 บ435ล
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โลกของคนไร้บ้าน / บุญเลิศ วิเศษปรีชา.
ผู้แต่ง
บุญเลิศ วิเศษปรีชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560.
เลขเรียก
362.5 บ435ล
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles