Search again

พบ: 875  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพระศาสนา / พุทธทาสภิกขุ.
ผู้แต่ง
พุทธทาสภิกขุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549.
เลขเรียก
294.304 พ444ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ / สุมน อมรวิวัฒน์.
ผู้แต่ง
สุมน อมรวิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โครงการกิตติเมธีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียก
294.307 ส465ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์/ สุมน อมรวิวัฒน์.
ผู้แต่ง
สุมน อมรวิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โครงการกิตติเมธีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียก
294.307 ส465ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development / พรธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).
ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542.
เลขเรียก
294.3013 พ1711ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง / ส. มหาปัญโญภิกขุ.
ผู้แต่ง
ส. มหาปัญโญภิกขุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2549.
เลขเรียก
294.315 ส8ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษา ฉบับง่าย = Education made easy / พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต).
ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทะธรรม, 2545
เลขเรียก
294.30137 พ1711ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเรื่องเบญจขันธ์ตามแนวพระไตรปิฎก / นันทพร วรกุล.
ผู้แต่ง
นันทพร วรกุล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก
294.312 น115ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาไทยตามแนววิถีไทย : การศึกษาไทยในมิติแห่งพระพุทธศาสนา / สุดารัตน์ ชุณหคล้าย.
ผู้แต่ง
สุดารัตน์ ชุณหคล้าย.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2542.
เลขเรียก
294.307 ส442ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ/ พระธรรมปิกฎ(ป.อ. ปยุตฺโต).
ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2546.
เลขเรียก
294.307 พ17114ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเจริญสติวิปัสสนา = Mindfulness practice and vipassana / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.
ผู้แต่ง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551.
เลขเรียก
294.3422 ศ415ก 2551
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ / ประมวล เพ็งจันทร์.
ผู้แต่ง
ประมวล เพ็งจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550.
เลขเรียก
294.32 ป1711ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเผชิญความตายอย่างสงบ = Toward dying peacefully / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.
ผู้แต่ง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552.
เลขเรียก
294.3423 ศ415ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน / พระธรรมปิฎก ( ประยุทธ์ ปยุตโต).
ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546
เลขเรียก
294.32 พ1711ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเมืองใหม่วิถีพุทธ / พระครูภาวนาโพธิคุณ.
ผู้แต่ง
พระครูภาวนาโพธิคุณ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2554.
เลขเรียก
294.3377 พ1711ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเมืองใหม่วิถีพุทธ / พระครูภาวนาโพธิคุณ.
ผู้แต่ง
พระครูภาวนาโพธิคุณ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2554.
เลขเรียก
294.3377 พ1711ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles