Search again

พบ: 10  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลศาสตร์เชิงสถิติ / นรา จิรภัทรพิมล
ผู้แต่ง
นรา จิรภัทรพิมล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก
530.13 น172ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอน : วิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา / ลือชา ลดาชาติ
ผู้แต่ง
ลือชา ลดาชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก
507.1 ล312ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ = Mathematics instruction / ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี
ผู้แต่ง
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2561
เลขเรียก
510.7 ช165ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กุญแจแห่งฟากฟ้า : เรขาคณิตวิเคราะห์ จากกรีกโบราณถึงนิวตัน / ศุภวิทย์ถาวรบุตร
ผู้แต่ง
ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2561
เลขเรียก
516.3 ศ467ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
คณิตตรรกศาสตร์ / อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์
ผู้แต่ง
อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก
511.3 อ143ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พันธุศาสตร์ / กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ.
ผู้แต่ง
กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
576.5 ก344พ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลก / พรหมพร พิชชานันท์
ผู้แต่ง
พรหมพร พิชชานันท์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2561
เลขเรียก
500 พ179ว
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก
519.5 ก117ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แคลคูลัสสำหรับผู้ไม่เก่งคณิตศาสตร์ : แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ / ปกรณ์ พลาหาญและ เอนก จันทรจรูญ.
ผู้แต่ง
ปกรณ์ พลาหาญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2561.
เลขเรียก
515.3 ป117ค 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงงานวิทย์ พิชิตโลก / สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แต่ง
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2561
เลขเรียก
507.8 ส162ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles