Search again

พบ: 60  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
From time to time / วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม.
ผู้แต่ง
วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บันบุ๊กส์, 2561.
เลขเรียก
089.92911 ว397ฟ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
Gulp.เอื้อก! = Gulp : travels around the gut / แมรี่ โรช ; จีรชาตา เอี่ยมรัศมี, แปล.
ผู้แต่ง
โรช, แมรี่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดย์ โพเอทส์, 2561.
เลขเรียก
089.95911 ร827ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
Infographic design : ฉบับ Quick start + easy workshop + make money / ธัญธัช นันท์ชนก.
ผู้แต่ง
ธัญธัช นันท์ชนก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2561.
เลขเรียก
006.6 ธ113อ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กฎข้อนึงของความสัมพันธ์ / คิดมาก เขียน ; Pahn, ถ่ายภาพ.
ผู้แต่ง
คิดมาก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561.
เลขเรียก
089.95911 ค346ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กล่อง โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์ / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.
ผู้แต่ง
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.
เลขเรียก
027.4 ส215ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง.
ผู้แต่ง
น้อย คันชั่งทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
025.431 น196ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา Java / ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
ผู้แต่ง
ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989), 2561.
เลขเรียก
005.133 ป1711ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางธุรกิจทางการเงินและการบัญชี / วิจิตรา จำลองราษฎร์
ผู้แต่ง
วิจิตรา จำลองราษฎร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ท้อป, 2561
เลขเรียก
001.42 ว323ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู่การปฏิบัติ =Public health research : from principle to practice / นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์.
ผู้แต่ง
นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
เลขเรียก
001.42 น347ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
วัลลภัช สุขสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
เลขเรียก
001.42 ว117ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ = Data analysis of the qualitative research / วรรณดี สุทธินรากร.
ผู้แต่ง
วรรณดี สุทธินรากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียก
001.422 ว177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Data communication and networking / สาวิตรี จูเจี่ย.
ผู้แต่ง
สาวิตรี จูเจี่ย.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : โกลบอลปริ้นซ์, 2561.
เลขเรียก
004.6 ส273ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสื่อสารในงานสารสนเทศ หน่วยที่ 9-15 = Communication in information work : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก
021.7 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การอ่านให้เก่ง / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล.
ผู้แต่ง
ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระดาษสา, 2561.
เลขเรียก
028 ถ159ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino / ประภาส พุ่มพวง.
ผู้แต่ง
ประภาส พุ่มพวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2561.
เลขเรียก
004.64 ป1711ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles