Search again

พบ: 341  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชไร่ / สถาบันวิจัยพืชไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยพืชไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2537.
เลขเรียก
633.1 ส142ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้รังสีควบคุมและกำจัดแมลง / สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผู้แต่ง
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักพิมพ์
ม.ป.ม. : ม.ป.ท., 2542
เลขเรียก
632.9 ส215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากำลังคนด้านเกษตร : ปริมาณและคุณภาพ / สมชาย เทพทานา, ยุพิน ประจวบเหมาะ และสุปรียา ควรเดชะคุปต์.
ผู้แต่ง
สมชาย เทพแสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2528.
เลขเรียก
630.715 ส239ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
เลขเรียก
658.3 ม192ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสถานภาพของผู้ผลิตเตาหุงต้มและเตาแกลบในเขตจังหวัดชลบุรีนครปฐม และราชบุรี / ศูนย์วิจัยและอบรมพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. ศูนย์วิจัยและอบรมพลังงาน
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ฯ, 2528
เลขเรียก
689.88 ม192ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การสอบบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.
ผู้แต่ง
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส, 2554.
เลขเรียก
657.45 น3611ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 4, 13-14 กุมภาพันธ์ 2535 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก / ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก, สถานีทดลองข้าวชัยนาท, สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง สถาบันวิจัยข้าว กรมวิช...
ผู้แต่ง
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องข้าว
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : ศูนย์, 2535.
เลขเรียก
633.1 ก278ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาระบบการทำฟาร์มครั้งที่ 11 ระบบเกษตรกรรมเพื่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน = Proceedings of the 11th Thailand National farming systems seminar / จัดโดย กรมวิชาการเกษตร ... [และอื่น ๆ]
ผู้แต่ง
การสัมมนาระบบการทำฟาร์มระบบเกษตรกรรมเพื่อเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียก
630 ก525ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาสารพิษที่ทำให้เกิดโรคและการป้องกัน / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียก
632.3 ม192ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาเรื่อง บรรจุภัณฑ์ขวดPET / วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,สถาบัน.
ผู้แต่ง
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542.
เลขเรียก
658.564 ว517ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาเรื่องการพัฒนาข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 5, 9-10 มีนาคม 2536 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก / [จัดโดย] ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ผู้แต่ง
การสัมมนาเรื่องการพัฒนาข้าวและธัญพืชเมืองหนาว
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : ศูนย์, 2536.
เลขเรียก
633.1 ก278ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง = Reproduction in domestic animals / โดย สุจินต์ สิมารักษ์
ผู้แต่ง
สุจินต์ สิมารักษ์
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526
เลขเรียก
636.20824 ส423ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน / กรมวิชาการเกษตร
ผู้แต่ง
กรมวิชาการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2535
เลขเรียก
631.55 ก176ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การส่งเสริมการเกษตร / บุญธรรม จิตต์อนันต์.
ผู้แต่ง
บุญธรรม จิตต์อนันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
เลขเรียก
630.715 บ436ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การอนุรักษ์ดินและน้ำ / สันต์ สิริภักดิ์.
ผู้แต่ง
สันต์ สิริภักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์, 2536.
เลขเรียก
631.4 ส115ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles