Search again

พบ: 341  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค = Sensory evaluation and consumer acceptance / เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ผู้แต่ง
เพ็ญขวัญ ชมปรีดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
664.07 พ531ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory Evaluation / ไพโรจน์ วิริยจารี.
ผู้แต่ง
ไพโรจน์ วิริยจารี.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียก
611 พ968ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การประเมินระดับธาตุอาหารพืช เพื่อแนะนำการใช้ปุ๋ยกับยางพารา
ผู้แต่ง
นุชนารถ กังพิศดาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2542
เลขเรียก
631.8 น425ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ / สมชัย จันทร์สว่าง.
ผู้แต่ง
สมชัย จันทร์สว่าง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.
เลขเรียก
636.08 ส162ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image

image
การปรับสภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรม / ณรงค์ วุทธเสถียร.
ผู้แต่ง
ณรงค์ วุทธเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.
เลขเรียก
628.162 ณ172ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การปลูกพืชไร่ : เอกสารวิชาการ / สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
ผู้แต่ง
กรมวิชาการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2540
เลขเรียก
633 ก173ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การปลูกพืชไร่เมืองร้อน / ปัญจ ปรีชาพงศ์.
ผู้แต่ง
ปัญจ ปรีชาพงศ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : แพร่พิทยา, 2521.
เลขเรียก
633 ป522ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การปลูกมะละกอ / วัฒนา สุวรรยาธิบัติ
ผู้แต่ง
วัฒนา สวรรยาธิปัติ.
สำนักพิมพ์
[นครปฐม] : โครงการหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน ศูนย์ส่งเสริมการฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528.
เลขเรียก
634.651 ว113ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหม / เรียบเรียงโดย : ยรรยง เฉลิมแสน.
ผู้แต่ง
ยรรยง เฉลิมแสน.
สำนักพิมพ์
มปท. : มปพ., 2549.
เลขเรียก
634.38 ย177ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การปลูกและขยายพันธุ์ฝรั่ง ผลไม้เศรษฐกิจพิชิตเงินล้าน / ไพโรจน์ ผลประสิทธิ์
ผู้แต่ง
ไพโรจน์ ผลประสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต, 2531
เลขเรียก
634.42 พ987ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การป้องกันกำจัดโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ / สุขุมวัฒณ์ พีระพันธุ์
ผู้แต่ง
สุขุมวัฒณ์ พีระพันธุ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บางกอก, 2548
เลขเรียก
632.96 ส414ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การป้องกันกำจัดโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ / สุขุมวัฒณ์ พีระพันธุ์
ผู้แต่ง
สุขุมวัฒณ์ พีระพันธุ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บางกอก, 2548
เลขเรียก
632.96 ส414ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การผลิตลำไย / บรรณาธิการ นพดล จรัสสัมฤทธิ์...[และคนอื่น ๆ] ; จัดทำโดย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยและลิ้นจี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยและลิ้นจี่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543.
เลขเรียก
634.714 ก275
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชไร่ / สถาบันวิจัยพืชไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยพืชไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2537.
เลขเรียก
633.1 ส142ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles