Search again

พบ: 341  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการฟาร์มด้วยลิเนียโปรแกรมมิ่ง / โดย พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, เพทาย พงษ์เพียจันทร์.
ผู้แต่ง
พันทิพา พงษ์เพียจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียก
630.151972 พ115ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ / ธาตรี จีราพันธุ์
ผู้แต่ง
ธาตรี จีราพันธุ์
สำนักพิมพ์
นครสวรรค์ : มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2555
เลขเรียก
628.35 ธ243ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ / เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี.
ผู้แต่ง
เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี.
สำนักพิมพ์
aสกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2555.
เลขเรียก
636.06 ร6112ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเนื้อสัตว์ / ชัยณรงค์ คันธพนิต.
ผู้แต่ง
ชัยณรงค์ คันธพนิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525.
เลขเรียก
636.0876 ช216ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การจัดฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรพันธุ์/ ถวัลย์ วรรณกุล
ผู้แต่ง
ถวัลย์ วรรณกุล
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศรีวิศวกรรม, 2526
เลขเรียก
636.4 ถ1711ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ = Necropsy procedures and the submission of laboratory specimens / โดย พิเคราะห์ อาจทรงคุณ ... [และคนอื่น ๆ]
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม, 2530.
เลขเรียก
636.089 ก272
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546.
เลขเรียก
616.92 ก274
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้ง / หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
เลขเรียก
664.2 ก27
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การตรวจเนื้อสัตว์ / วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
ผู้แต่ง
วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : การพิมพ์ไชยวัฒน์, 2522.
เลขเรียก
664.9 ว362ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายเทความร้อน = Heat transfer / นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย.
ผู้แต่ง
นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2533.
เลขเรียก
621.4022 น111ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายเทความร้อน/ นักสิทธิ์ คูวัฒนชัย.
ผู้แต่ง
นักสิทธิ์ คูวัฒนชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2533.
เลขเรียก
621.4 น111ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การบริหารแมลงศรัตรูข้าว = Rice insect pest management / วีรวุฒิ กตัญญูกุล
ผู้แต่ง
วีรวุฒิ กตัญญูกุล
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, [2530]
เลขเรียก
632.7 ว377ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การบริหารแมลงศรัตรูข้าว = Rice insect pest management / วีรวุฒิ กตัญญูกุล.
ผู้แต่ง
วีรวุฒิ กตัญญูกุล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ฟันนี่, 2541.
เลขเรียก
632.7 ว377ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 / จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ ทบวงมหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียก
630.72 ม192ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการ งา ทานตะวัน ละหุ่ง และคำฝอยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 = Proceeding of the fourth national conference on sesame, sunflower, castor and safflower / มหาวิทยาลัยแม่โจ์้.
ผู้แต่ง
กรมวิชาการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2548.
เลขเรียก
633.85 ว176ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles