Search again

พบ: 79  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
สรีรวิทยาพืชภาคการเจริญเติบโตและการควบคุม. / จินดา ศรศรีวิชัย.
ผู้แต่ง
จินดา ศรศรีวิชัย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524.
เลขเรียก
571.2 จ354ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
สัตววิทยา : ปฏิบัติการ / บพิธ จารุพันธุ์ และ นันทพร จารุพันธุ์
ผู้แต่ง
บพิธ จารุพันธุ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
เลขเรียก
591.023 บ473ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
สัตววิทยา = Zoology / บพิธ จารุพันธุ์, นันทพร จารุพันธุ์.
ผู้แต่ง
บพิธ จารุพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียก
590 บ163ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
หลักพันธุศาสตร์ / สุจินต์ จินายน
ผู้แต่ง
สุจินต์ จินายน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2509.
เลขเรียก
575.1 ส423พ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
หลักพืชศาสตร์ = Principles of plant science / คณะกรรมการโครงการศูนย์การศึกษาระดับภูมิภาค, ชมรมวิทยาการเกษตรแห่งประเทศไทย สำนักงานสหวิทยาลัยอีสานเหนือ อุดรธานี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แอส.พี.เพรส, 2537.
เลขเรียก
580 ห1711
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
หลักพืชสวน กษ 113 / กรมอาชีวศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง
กรมอาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525.
เลขเรียก
580.3 ก176ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
อุทกวิทยา = Hydrology / กีรติ ลีวัจนกุล.
ผู้แต่ง
กีรติ ลีวัจนกุล.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2554.
เลขเรียก
551.48 ก374อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
เคมีวิเคราะห์ / ธวัชชัย ศรีวิบูลย์
ผู้แต่ง
ธวัชชัย ศรีวิบูลย์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539
เลขเรียก
543 ธ1711ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
เคมีวิเคราะห์ / ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์.
ผู้แต่ง
ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
543 ศ462ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
เคมีอินทรีย์ / เกษร พะลัง, สุนันท์ ชัยนะกุล.
ผู้แต่ง
เกษร พะลัง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก
547 ก587ค 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน เล่ม 1 / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์.
ผู้แต่ง
ประเสริฐ ศรีไพโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ.ซี.ที การพิมพ์, 2553.
เลขเรียก
547 ป1711ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
เรขาคณิต / ยุพิน พิพิธกุล และอุษณีย์ ลีรวัฒน์.
ผู้แต่ง
ยุพิน พิพิธกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก
513 ย463ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
เอกสารคำสอนวิชากุ้ง = Natantia MSCI 432 / ประจวบ หลำอุบล.
ผู้แต่ง
ประจวบ หลำอุบล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527.
เลขเรียก
595.3843 ป217อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
เอกสารแนะนำพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร / กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แต่ง
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2530.
เลขเรียก
581.9593 ก176อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
เอนไซม์ทางอาหาร / ปราณี อ่านเปรี่อง.
ผู้แต่ง
ปราณี อ่านเปรี่อง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก
572.739 ป172อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles