Search again

พบ: 71  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น : ตามหลักธรรมาภิบาลและกรณีศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557
เลขเรียก
346.59307 ม192ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร / ขจร ทองอำไพ รวบรวม.
ผู้แต่ง
ขจร ทองอำไพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517.
เลขเรียก
343.076 ข127ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายเบื้องต้น: ตามหลักธรรมมาภิบาลและกรณีศึกษา / งานวินัยและนิติกร กองบริการงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. งานวินัยและนิติกร กองบริการงานบุคคล.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย., 2557.
เลขเรียก
340 ม192ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
ผู้แต่ง
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2556.
เลขเรียก
351 ร6112ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การตลาดระหว่างประเทศ = Gobal marketing / ศศิวิมล สุขบท.
ผู้แต่ง
ศศิวิมล สุขบท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
382 ศ183ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฎหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ / ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2545.
เลขเรียก
363.1929 ค1411ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการศึกษา / ดิลก บุญเรืองรอด.
ผู้แต่ง
ดิลก บุญเรืองรอด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ กรมการฝึกหัดครู 2534.
เลขเรียก
371.207 ด371ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีการสำหรับนักวิจัย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สำลี ทองธิว, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
370.7 ก277
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ธุรกิจสหกรณ์และการวางแผน / ประดิษฐ์ มัชฌิมา
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ มัชฌิมา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : การสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2517
เลขเรียก
334 ป267ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ โดยวิธีแจกลูกสะกดคำ / สายัณห์ ผาน้อย...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซี.ซี. นอลลิดจ์ลิงคล์, 2553.
เลขเรียก
372.6 ก278
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร / โดย ธุวนันท์ พานิชโยทัย
ผู้แต่ง
ธุวนันท์ พานิชโยทัย
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2540
เลขเรียก
352.66ธ475ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
คติชนวิทยา
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2520.
เลขเรียก
398.09593 ค143
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
ความต้องการวัตถุดิบ ของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2541 / กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2541.
เลขเรียก
338.17 ค172
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 : พร้อมด้วยกฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการประมง คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็นในการพัฒนากฎหมายประมง / อำนวย แท่นทอง.
ผู้แต่ง
อำนวย แท่นทอง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองกฎหมายและสนธิสัญญา กรมประมง, 2540.
เลขเรียก
343.07692 อ215ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แต่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2535
เลขเรียก
338.18593 ก1711ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles