Search again

พบ: 69  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ / Peggy Ashbrook, ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ และ ลันทม ; แปล
ผู้แต่ง
แอชบรุก, เพกกี
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561
เลขเรียก
372.35044 อ725ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ
ผู้แต่ง
ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561
เลขเรียก
372.357044 ล114ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : พี บาลานซ์ดีไซด์แอนปริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียก
371.3 ช116ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Google classroom / นพ มหิษานนท์.
ผู้แต่ง
นพ มหิษานนท์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น , 2561.
เลขเรียก
371.1024 น166ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการสร้างความรู้ของครู : กรณีการสอนบูรณาการ / ชนาธิป พรกุล
ผู้แต่ง
ชนาธิป พรกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก
370.1523 ช152ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 / สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
370.25 ส168ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ / ธรรมนิตย์สุมันตกุล.
ผู้แต่ง
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียก
352.53 ธ177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครู / จันทร์ชลี มาพุทธ
ผู้แต่ง
จันทร์ชลี มาพุทธ.
สำนักพิมพ์
ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ์, 2561
เลขเรียก
371.1 จ115ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 : การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ / สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์.
ผู้แต่ง
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก
378.19 ส447ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินสิ่งแวดล้อมขั้นก้าวหน้า / กนกพร สว่างแจ้ง
ผู้แต่ง
กนกพร สว่างแจ้ง
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการตำรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561
เลขเรียก
333.714 ก151ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2561
เลขเรียก
372.107 ส215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; ผดุงชัย ภู่พันธ์...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2561
เลขเรียก
372.107 ส215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาวิชาชีพครู / กัญกร เอี่ยมพญา
ผู้แต่ง
กัญกร เอี่ยมพญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2561
เลขเรียก
371.12 ก113ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน / สังวรณ์ งัดกระโทก
ผู้แต่ง
สังวรณ์ งัดกระโทก
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์, 2561
เลขเรียก
371.26 ส112ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ ช= Institutional research : a crucial tool for achievinginstitutional excellence/ องอาจ นัยพัฒน์
ผู้แต่ง
องอาจ นัยพัฒน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561
เลขเรียก
370.72 อ129ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles