Search again

พบ: 33  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Re-Learning : จากเรียนรู้สู่เรียนคิด / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
ผู้แต่ง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2559
เลขเรียก
370.9593 ส443ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กล้าที่จะสอน : การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู / ปาร์กเกอร์ เจปาล์มเมอร์ ; เพ็ญนภา หงษ์ทอง และ ณัฐฬส วังวิญญู, แปล ; กรรณิการ์พรมเสาร์, บรรณาธิการ
ผู้แต่ง
ปาล์มเมอร์, ปาร์กเกอร์ เจ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2559
เลขเรียก
370 ป246ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research/ สุวิมล ว่องวาณิช
ผู้แต่ง
สุวิมล ว่องวาณิช
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
370.72 ส473ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการตัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง / บรรณาธิการและเรียบเรียง: รุ่งนภา จิตร...
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559
เลขเรียก
372.1207 ส215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 7 : ขยายโอกาส มุ่งคุณภาพ พร้อมคุณธรรม / เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์ ; พฤทธิสาณ ชุมพล, บรรณาธิการชุด
ผู้แต่ง
เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559
เลขเรียก
370.593 ป576ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์ / เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม.
ผู้แต่ง
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
371.33 ข564ก 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การเมือง : ความรู้ฉบับพกพา = Politics : a very shortintroduction / เคนเนธ มิน๊อก ; กษิร ชีพเป็นสุข, แปล
ผู้แต่ง
มิน๊อก, เคนเนธ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2559
เลขเรียก
320 ม359ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเมืองการปกครองไทย กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ ประชาธิปไตย ยุคที่สาม / บุญลือ วงษ์ท้าว
ผู้แต่ง
บุญลือ วงษ์ท้าว
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2559
เลขเรียก
320.9593 บ437ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา / ไชยวัฒน์ ค้ำชู และนิธิ เนื่องจำนงค์
ผู้แต่ง
ไชยวัฒน์ ค้ำชู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
320.3 ช967ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาเด็กประถมศึกษา / ชาญชัย อาจินสมาจาร
ผู้แต่ง
ชาญชัย อาจินสมาจาร.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ, 2559.
เลขเรียก
371.4 ช232ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความรู้พื้นฐานทางภาษาและการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษ / นพมาศ หงษาชาติ
ผู้แต่ง
นพมาศ หงษาชาติ
สำนักพิมพ์
ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2559.
เลขเรียก
372.65 พ166ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
ผู้แต่ง
สุรางค์ โค้วตระกูล
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก
370.15 ส472จ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาสำหรับครู / อัชรา เอิบสุขสิริ
ผู้แต่ง
อัชรา เอิบสุขสิริ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก
370.15 อ112จ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ / จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ผู้แต่ง
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก
371.9 จ173ท
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นิทานสีขาว : ชุดนิทานพัฒนาชีวิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) / อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ; สุพัตรา แซ่ลิ่ม, เรียบเรียง ; เศวตราภรณ์ ไอศุริยเอกสกุล, ผู้วาดภาพประกอบ
ผู้แต่ง
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2559
เลขเรียก
398.2 อ229น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles