Search again

พบ: 19  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 / วัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และ อรพิณ ศิริสัมพันธ์.
ผู้แต่ง
วัชรา เล่าเรียนดี.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียก
371.102 ว112ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ / กุลิสรา จิตรชญาวณิช.
ผู้แต่ง
กุลิสรา จิตรชญาวณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
371.102 ก473ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การประเมินสิ่งแวดล้อมขั้นก้าวหน้า / กนกพร สว่างแจ้ง
ผู้แต่ง
กนกพร สว่างแจ้ง
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการตำรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561
เลขเรียก
333.714 ก151ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / จินตวีร์ คล้ายสังข์.
ผู้แต่ง
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
371.33 จ354ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ / อนุวัต คูณแก้ว.
ผู้แต่ง
อนุวัต คูณแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
371.26 อ154ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ ช= Institutional research : a crucial tool for achievinginstitutional excellence/ องอาจ นัยพัฒน์
ผู้แต่ง
องอาจ นัยพัฒน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561
เลขเรียก
370.72 อ129ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว สำหรับหลักสูตรและการสอน / อัญชลี สารรัตนะ.
ผู้แต่ง
อัญชลี สารรัตนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
370.72 อ113ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา / รัตนะ บัวสนธ์.
ผู้แต่ง
รัตนะ บัวสนธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
371.3072 ร114ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยในชั้นเรียน / วาโร เพ็งสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
วาโร เพ็งสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2557
เลขเรียก
371.3072 ว287ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบการวัดและประเมินการคิด 3 / นลินี ณ นคร.
ผู้แต่ง
นลินี ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สันติสิริการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก
371.26 น173ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์ / เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม.
ผู้แต่ง
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
371.33 ข564ก 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา / พิมพ์พร อสัมภินพงศ์.
ผู้แต่ง
พิมพ์พร อสัมภินพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
372.7044 พ366ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
ความปลอดภัยของอาหาร = Food safety / ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ.
ผู้แต่ง
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
363.192 ศ462ค 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
ความเป็นครูมืออาชีพ / ธารารัตน์ มาลัยเถาว์.
ผู้แต่ง
ธารารัตน์ มาลัยเถาว์.
สำนักพิมพ์
พะเยา : เจริญอักษร, 2561.
เลขเรียก
371.1 ธ272ค 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / โดย สหธน รัตนไพจิตร
ผู้แต่ง
สหธน รัตนไพจิตร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญุชน, 2560
เลขเรียก
346.066 ส194ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles